توقف وسایل نقلیه برای چند لحظه ای به مناسبت روز جهانی محیط زیست

Posted on at


محیط زیست ,محیطی که در آن زنده گی میکنیم و همواره برای حفظ و نگهداری آن تلاش مینماییم,محیطی که باید سبز و پاکیزه باشد ولی متاسفانه در کشور مابه صورت صحیح از آن نگهداری نمیشود و محیط زیست طبیعی مان روز به روز در حال از بین رفتن است ,گاهی مردم تصمیم به از بین بردن درختان  میکنند و گاهی دست به کشتن حیوانات میکنند و آنقدر وسایل نقلیه زیاد شده که که حتی تنفس کشیدن در این هوا دشوار وخطرزا است و این خود تهدیدی به محیط زیست و موجوداتی که در آن زیست مینمایند استچند روز پیش در حالی که به سوی مکتب خویش روان بودم متوجه شدم که مامور ترافیک درحال پخش اعلانیه هایی در بین مردم هست و یک  ورق از آن اعلانیه ها را به من داد ,با کنجکاوی بسیار شروع به خواندن ورق کردم و بعد از ختم مطالعه نمودن آن اعلانیه بسیار مسرور شدم از اینکه حال به محیط زیست هم توجهی صورت میگیرد و قرار است که روز دوشنبه تمام وسایل نقلیه برای مدتی توقف نمایندافزایش کارخانه جات صنعتی و هم چنین وسایل نقلیه,استفاده ی مردم از کوره های متفاوت برای پیش بردن کارهای خویش همه و همه موجب میشود تا به محیط زیست صمه وارد شود,کارخانه جاتی که دود مواد صنعتی آن سمی میباشد برای ما و تمام موجودات دیگر,اگر صبح به سوی آسمان نظاره کنید آلوده گی و تیره شدن رنگ اسمان را نظاره میکنید که تمام آن تاثیرات هوای آلوده استمحیطی که در آن زنده گی منماییم باید همیشه سبز باشد,باید در سبز بودن آن تلاش نماییم,موجوداتی که در آن زنده گی میکنند همه به هم وابسته هستند نباید در نابودی آنان تلاش نماییم بلکه برای بقای نسل آن کوشش کنیم تا رو به انقراض نروند,پس بیایید تا برای داشتن محیطی زیبا ابتدا از خودمان شروع کنیم و با حفظ محیط اطراف خویش و پاکی  آن زیبایی هایش را دو برابر بسازیم.


 About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160