نعمت های خداوند

Posted on at


          


خداوند بزرگ دارای قدرت های بسیار زیاد میباشد که انسان ها تصور آن را هم کرده نمیتواند . از جمله قدرت های خداوند ج نعمت های بیشمار اوست که اگر راجع به آن فکر کنیم تصور کرده نمیتوانیم که چقدر است .


خداوند ج نعمتهایش را بخاطری به بندگانش اعطا کرده تا از آن استفاده درست نمایم مثلا یکی از نعمت های خداوند خلقت خود انسان است خداوند ج برایش زبان عطا کرده تا به قسم درست از آن استفاده نماید . توسط زبان صحبت نماید نماز اعدا کند قرآنکریم بخواند نصیحت کند رازها، احساسات قلبی، عواطف خود را بیان کند نه که از آن به قسم استفاده کند مثلا غیبت دروغ وامثال این ها .خداوند برایش دست داده تا همرایشان کارهای خوب را انجام بدهد وتوسط آنها به راه های درست قدم زند . روزانه همرای هر چیزیکه ما سرو کار داریم از جمله نعمت های خداوند است . اما متاسفانه ما متوجه نمیشویم حتا نمیفهمیم  که این نعمت ها را خداوند  اعطا کرده مادر از جمله نعمتی است که خداوند به اولادش اعطا کرده تا که همیشه به مثل یک سایه ومحافظ همرایشان باشد همانگونه در بالا ذکر شد نعمت های خداوند بیشمار است .


 


پس ما باید قدر آن را بدانیم از آنها استفاده بیجا نکنیم تاکه خداوند کریم نیزاز مارازی باشد . از جمله نعمات خداوند ج نباتات است خداوند زمین را قادر به آن کرده که ریشه نباتات را در خود نگهداری میکند و از آن محافظت نماید . آب عطا کرده تااز آن برای نوشیدن و شستشوی هر چیز از آن استفاده نمایم و همچنان نبات از آب استفاده مینماید تا همیشه تازه و عملیه ترکیب ضیایی را توسط آن انجام دهد .


 


زمین نیز از جمله نعمت های خداوند است که به انسان اعطا کرده تا که از هر قسمت آن که خواسته باشیم استفاده کنیم و در آن محیط و زندگی خود را بسازیم  .


برای انسانها غذاهای لذیذ اعطا کرده تا که از آن به قسم خوراکه استفاده کنند اما برتر از همه اینها قرآنکریم را عطا کرده که از آن استفاده کنیم چیزی که امر کرده بجا و چیزی را که منع کرده بجانکنیم . راجع به تمام چیز های دنیا که رهنمایی شده همچنان زمین اگر هر قدری در موردش فکر کنیم به نتیجه میرسیم که اینقدر آب در آسمان به کجا نگهداری میشود اینها همه قدرت های خداوند است که به فصل های مختلف سال آب از آسمان به زمین ریخته ودر زمین باعث سر سبزی ورشد نباتات میشود . همچنان پیامبرانی که خداوند آنان را آفریده تا که انسانها از آنها استفاده کنند وبه راه آنها قدم زنند اما متاسفانه ما هیچکدام از نعمت های خداوند ج را در نظر نمیگریم و قدر شان را نمیدانیم تا زمانیکه آنان را از دست بدهیم . وهمچنان علم ودانش از جمله نعمت های خداوند میباشد تا که انسان آنرا آموخته واز آن استفاده درست نموده وبه دیگران بیامزاند خلاصه اینکه نعمت ها خداوند است ما باید قدر شان را بدانیم واز آنها استفاده درست نمایم تا که هم خودمان موفق باشیم و هم خداوند از ما راضی باشد .


ومن الله توفیق


  About the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160