رئیس جمهور آمریکا و برنامه یاری رسانی به جوانان سیاه پوست و رنگه 51

Posted on at


رئیس جمهور آمریکا یک برنامه را بنام برنامه نگهداری برادران اعلان میکند. این برنامه برای همکاری با جوانان برای انگیزه دادن شان و گام نهادن بسوی آینده است. رئیس جمهور خود را به حیث یک نمونه نام میگیرد و این را واضع می سازد که فرصت های که برای او فراهم بوده استبرای همه فراهم است. به همین خاطر یک فرمان را امضا میکند تا برای جوانان سیاه و رنگه پوست یاری و همکاری صورت گیرد. این یک برنامه ای است که نه تنها سیاه پوستان و یا رنگه پوستان را یاری میرساند بلکه همه آمریکا از آن نفع خواهند برد و به سود همه است.About the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 0
160