شرکت هوايی آريانا در افغانستان که بيش از ۵۰ سال سابقه دارد در حال حاضر با هفت طیاره به کارش ادامه می دهد.

Posted on atشرکت هوايی آريانا در افغانستان که بيش از ۵۰ سال سابقه دارد در حال حاضر با هفت طیاره به کارش ادامه می دهد.
اين شرکت که در سالهای آغاز تاسيس، در منطقه از اعتبار خوبی برخور دار بود و برعلاوه مسافران افغان، قسمتی از مسافران هند و بريتانيا را به کشورهای شان انتقال می داد، درحال حاضر قادر به رقابت با شرکت های هواپيمايی در منطقه نيست.
اما آنگونه که مسولان شرکت آريانا می گويند، عرصه هوانوردی در افغانستان امکانات و فرصت های مناسبی برای سرمايه گذاری دارد و دهها شرکت خصوصی می توانند در اين عرصه سرمايه گذاری و فعاليت کند.
.
اکنون اين شرکت با قدامت ۵۰ ساله، تنها سه طیاره نوع بويينگ ۷۲۷ و دو هواپيمای نوع ايرباس در اختيار دارد.
دو طیاره ديگر بويينگ از کشور فرانسه نيز، هم اکنون در اجاره شرکت آريانا است.
دو سقوط در پنجاه سال'
يک پیلوت ديگر آريانا به نام احمد شاه نيز، می گويد که با وجود تمام کاستيها، در تاريخ ۵۰ ساله فعاليت آريانا، تنها دو طیاره اين شرکت سقوط کرده است.
درحال حاضر ۸ تن از پیلوت هايی که برای شرکت هوايی آريانا کار می کنند، ليسانس بين المللی دارند و دو ماه پيش، با سپری کردن تازه ترين دوره هوانوردی، لیسانس بين اللملی آنها از سوی شرکت لوفتانزا در آلمان تجديد شده است.
مسئولان آريانا می گويند که در نظر دارند، خلبان های ديگر خود را نيز، توسط شرکت آلمانی لوفتانزا، آموزش دهندAbout the author

safatullah-bahier

Safatullah Student

Subscribe 2389
160