فقر وتنگدستی هوا را آلوده ساخته

Posted on at 


من خاتمه دختر 12ساله هستم که با یک چرخ آیسکریم فروشی مصارف خانه خود را پیدا میکنم.پدرم نه تنها معلول است بله یک مریضی هم دارد که در بستر افتاده است .من برادر بزرگ ندارم واولین اولاد خانواده ام هستم پدرم توانایی کار کردن را ندارد .من آرزو داشتم که مانند دیگر دختر ها به درس وتعلیم خود ادامه بدهم.وقتیکه می بینم که دختر ها به مکتب می روند من افسوس می خورم که ای کاشک من هم می توانستم .


  


 


مانند دیگر دختر ها به مکتب بروم در خانه ای که ما زنده گی میکنیم پنج نفر هستیم من پدرم مادرم یک خواهرم ویک برادرم زنده گی میکنیم .برادرم کوچک است پدرم از اینکه من آیسکریم می فروشم بسیار رنج می برد او می گوید که اگر من می توانستم مانند دیگرافراد کار می کردم .وتورا به مکتب روان می کردم مادرم پاک کاری خانه های مردم را میکند .پول مادر کرایه خانه ما میشود واز من مصارف خانه می شود .


 


  


ما کدام اقوامی نداریم که به ما کمک کند. امروز هوای افغانستان فقر وتنگدستی آلوده کرده است مردم افغانستان از دست فقر وبیچاره گی دست به هر کاری می زنند. چون یک شخص که ثروت مند به یک شخص تنگدست کمک نمی کند .مانند خاتمه شاید چندین دختر دیگر هم است .که با فروش آیسکریم ویا چیز دیگر ی مصارف خانواده خود را پیدا می کند. وآینده شان از بین می رود پس این جق هر فرد است با چنین افراد که روبرو می شوند با آن ها کمک کنند .تا بتوانیم افغانستان را یک ملت آزاد وسر بلند سازیم .آیا حق این دختر12 ساله این است که از سن خوردی به غم خانه همرای پدر ومادر خود شریک باشد.حالا وقت بازی وتفریح آن است نه وقت غم خوردن آن باید دست به دست هم بدهیم جلو چنین کارها را بگیریم؛ 


 About the author

160