خداوند رحیم است

Posted on at


 زنی به نزد حضرت موسی (ع) آمد و به او گفت :
ای پیامبر خدا برای من دعا کن و از خداوند بخواه که به من فرزندی صالح عطا کند تا قلبم را شاد کند .
حضرت موسی (ع) دعا کرد که خداوند به او فرزندی عطا کند
پس ندا آمد : ای موسی من او را عقیم و نازا آفریدم .
حضرت موسی (ع) به زن گفت پروردگار میفرماید :که من تو را نازا بیافریدم
پس زن رفت و بعد از یکسال بازگشت و گفت : ای نبی خدا برای من نزد پروردگار دعا کن تا به من فرزندی صالح عطا کند
بار دیگر حضرت موسی دعا کرد که خداوند به او فرزندی ببخشد
دوباره ندا آمد :من او را عقیم و نازا بیافریدم
موسی به زن گفت : خداوند عزوجل میفرماید تو را نازا بیافریده
بعد از یکسال پیامبر خدا موسی (ع) همان زن را دید در حالیکه که فرزندی در آغوش داشت
پرسید : این نوزاد کیست ؟ جواب داد: فرزند من است
پس موسی (ع) با خداوند صحبت کرد و گفت: بارالها ! چگونه این زن فرزندی دارد در حالیکه تو او را عقیم و نازا آفریدی !!.
پس خداوند عزوجل فرمود : ای موسی هر بار که گفتم "عقیم " او مرا " رحیم" میخواند. پس رحمتم بر قدر و سرنوشت پیشی گرفت.


.About the author

edriss-zia

Edriss Zia was born in Herat,Afghanistan. he is student in Inqlab high school.

Subscribe 0
160