خواستن توانستن

Posted on at
هرگاه اگرشنیده باشید که می­گویند خواستن توانستن است، خواسته باشیم درباره ای آن درنگ داشته باشیم هر انسان صاحب تعقل را به تفکر وامیدارد.


وقتیکه انسان این کره ای خاکی که اشرف مخلوقات بوده و خلیفه در روی زمین می­باشد به هرآنچه که در کاینات است دست پیدا کند.کسیکه بخواهد به خواسته های خود دست یابد اطمینان و اعتماد به نفس بالا داشته به سر خواسته­هایش حاکم بوده تا که خود را به قله های بلند برساند هرکاری را که اراده کنیم به آن رسیده میتوانیم.وقتیکه به آن کار اشتیاق داشته و تاحد توان تلاش کنیم به آن خواهید رسید به کاری که اشتیاق نباشدآن کاربه خوبی پایان نمی­یابد در شروع هرکاری داشتن اشتیاق و سعی زیاد حتمی مهم است. زیرا در وجود انسان قوه­ای بسیارقوی نهفته است که به نام ضمیرناخود آگاه گفته می­شود وقتیکه به آرزو و امیال خود بطور دقیق فکر کنیم.این قوه معجزه است بیدارمی­شود و تمام آنچه که می­خواهیم به مرور زمان به تحقق می­رسد.انسان قادراست به هر چه می­خواهد برسد به شرط آنکه فقط بخواهد و باورکردن کلماتی که بار منفی دارند از ذهن کشیدن تا بدین وسیله هیجانات منفی از بین برود. مثلا: بجای اینکه بگوید من دچار مشکل شدم بگوید فرصت تازه ای برای من ایجاد شده است یا اینکه تنها با احساسات مثبت خود توجه داشتن زیرا توجه به ناراحتی ها باعث می­شود که احساسات منفی برما غلبه کند و مانع پیشرفت من می­گردد.حادثه یی را که با چشم می­بینیم و با دیدن آن متاثرشده و ذهن افکار منفی را می­پروراند و این افکار انسان را به پرتگاه هلاکت نزدیک می­سازدگاهی احساس بیماری و زمانی احساس ناتوانی در قسمت عملی می­نماید. می­خواهم موضوعی یادآور شوم در قسمت این سخن که خواستن توانستن است. وقتی در امتحان نمرات کم آوردم و آنقدر روی افکارخود فشار آورده بودم که فکر می­کردم جهان سیاه و تاریک است، نه چشم بینای دارد و نه گوش شنوای ولی بادیدن یک طفل خورد، که تازه راه رفتن را یاد می­گرفت فهمیدم که خواستن توانستن است با هربار افتادن و دوباره برخاستن و با راه اش ادامه دادن برایم نوید خوش داد که میتوانی و باعزم و اراده محکم حرکت کنم، موفقیت پیش روی توست پس بکوش و بکوش زیرا این خواستن توست که تو را توانا می­سازد.مرسل ( نیازمند) بنت محمدحکیمAbout the author

160