رئیس جمهور آمریکا سخنگوی تازه معرفی میکند55

Posted on at


رئیس جمهور آمریکا یک بیانیه شخصی میدهد. آقای جی سخنگوی پیشین کاخ سفید وظیفه خود را ترک میکند و آقای رئیس جمهور سخنگوی تازه ای به عوض آن معرفی میکند. رئیس جمهور آقای جی را یک دوست نزدیک, یک منشی رسانه ای خود, یک مشاور و یک همکار عالی میداند. او از روز نخست در تیم رئیس جمهور بود. برای بیست و یک سال بحیث گزارشگر کار کرده است, پیش از اینکه به کاخ سفید بیاید.رئیس جمهور بعد از این نیز بحیث یک مشاور و یک دوست با او ارتباط خواهد داشت. از این به بعد این موقف را آقای جاش از شهر کنزاس عهده دار خواهد بود. او به حیث مدیر بحش ارتباطات با رئیس جمهور کار کرده است. او شخص راستکار و صادق است.About the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 0
160