مسجد خانه خدا

Posted on at


مسجد ای مکان زیبای خدا

مسجد ای جایگاه با صفای خدا

 

مسجد ای خانه آرام خدا

مسجد ای مکان آباد خدا

 

مسجد ای خانه رحمت خدا

مسجد ای خانه با عظمت خدا

 

مسجد ای جایگاه مهرو وفا

مسجد ای خانه نور وصفا

 

مسجد ای مکان لطف و اعطا

مسجد ای خانه عطف و اعزا

 

مسجد ای مکان خوب خدا

مسجد ای آرامش بخش دلها

 

مسجد ای خانه زیبای نماز

مسجد ای مکان راز ونیاز

 

مسجد ای مهد علم وادب

مسجد ای مکان حجاب وعفت

مسجد ای خانه عبادت خدا

مسجد ای مکان استجابت دعا

 

مسجد ای راهی به سوی خدا

مسجد ای مکتب اسلام و خدا

مسجد ای مکان عمومی خدا

مسجد ای خانه مهربانی خدا

مسجد ای خانه پاک خدا

مسجد ای محبتگاه خدا

مسجد ای روشنی بخش قلبها

مسجد ای مکان نور دلها

مسجد ای مکان بی کبر وریا

(برای انسان)

مسجد ای خانه با شرم وحیا

 

مسجد ای مکان کسب ثواب

مسجد ای خانه دور از گناه

 

مسجد ای خانه شاد وخرم

مسجد ای مکان دور ازغم

 

مسجد ای خانه صلح وآشتی

مسجد ای مکان دوراز جنگ وخونریزی

مسجد ای خانه آزاده گی  

مسجد ای مکان دوراز برده گی

 

مسجد ای خانه تربیت خدا

مسجد ای مکان عبادت خدا

 

مسجد ای خانه علم ودانش خدا

مسجد ای مکان ستایش خدا

مسجد ای خانه آسایش بخش خدا

مسجد ای مکان نیایش شخص با خدا

مسجد ای قبله ی به سوی خدا

مسجد ای خانه عبودیت انسان به خدا

 

مسجد ای خانه پنج وقت نماز

مسجد ای آرامش بخش روح انسان

مسجد ای بیدار کننده انسان

مسجد ای هدایت کننده انسان

مسجد ای خانه صبح و شام انسان

مسجد ای تازه کننده جسم انسان

مسجد ای خانه اجتماعی انسان

مسجد ای مکان بی ریایی انسان

مسجد ای خانه نجات انسان از آتش دوزخ

مسجد ای خانه هدایتگر انسان به سوی جنت

 

هرکس مسجد رود زیبا و سر شار می شود

با ایمان و کامیاب می شود.About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160