بهترین مردم

Posted on at


بیهترین مردم


 


بهترین مردم در جامعه مفید هستند و هر جامعه به این نوع اشخاص نیاز دارد . بهترین مردم به کسانی گفته میشود که صنت های پیامبر(ص)را بجا کند . کسانی که در جامعه کار های خیر را انجام میدهند و حقوق همه مردم را رعایت میکنند این افراد از جمله بهترین مردم هستند و حق را به حق دار میرسانند و کشور را به سوی ترقی و پیشرفت سوق میدهندکسانی که حقوق همسایه را رعایت میکنند از جمله بهترین مردم هستند در اسلام آمده است که باید حقوق همسایه را فراموش نکرد و به آنها کمک و یاری کرد در صورتی که همسایه تان نیزمند باشد حتی اگر یک لقمه نان هم داشتید با همسایه تان نصف کنید چون روزی شاهد خواهد رسید که شما به جای او باشید و با و با آنها به ملایمی رفتار کنید چون این طبق خواسته الله(ج) است و ما باید زمانی که اگر همسایه ما به مسافرت و یا به جای بیرون از شهر میرود ما باید از مال و او خوب موظبت کنیم و از ناموس او مانند ناموس خود دفاع کنید 


 همسایه مانند یک کلید در موفقیت ها است که انسان را به اوج موفقعیت میرساند اگر شما همسایه بدی یا ناخیری داشتید شما به او کمک و یاری کند اگر همچنان او به شما نیکی نمیکند و به شما ضرر می  رساند شما همرایش نیکی کنید و از جمله خیر الناص (بهترین مردم باشید) . حتی با خوبی هایتان زمانی فراء خواهد رسید که با نیکی هایتان او را به راه راست هدایت خواهی کرد. پس بیایید که با همسایه خویش خوب رفتار کنید یعنی رفتار خیر داشته باشید 


 


 
About the author

160