سخن راست بهترین پیراهن است

Posted on at


 


سخن راست انسان را در نزد هر کسی بالا نشان می دهد و همیشه سخنان او در نزد مردم با ارزش است انسان با ایمان و خداشناس هیچ وقت دروغ نمیگوید چون او خدا را میشناسد و میداند که خداوند او را از دروغ گفتن به برادر و یا هم خواهر مسلمان اش معنی کرد استدوستان اگر ما همیشه زندگی خود را با دروغ پیش ببریم پس این زندگی ما زندگی نیست پس بیایم زندگی خود با یک کلمه راست پیش ببریم چون زندگی ارزش خاص برای ما و شما دارد دروغ گفتن یعنی تمت کردن به یک خواهر و یا برادر است


 دروغ گفتن باعث بدبختی انسان و پاین آمدن شخصیت آن می شود و بر عکس آن راست گفتن باعث خوشبختی انسان و بالا بردن شخصیت آن می شود اگر ما هر چند دروغ بگویم به ضرر ما است اما اگر هر چند راست بگویم به فایده ما است چون سخن راست همیشه در نزد مردم جایگاه خوبی دارد و باعث این می شود که مردم همیشه سخنان ما را تعید کنند پس باید همیشه از سخن که به ضرر ما است دوری کنیم و این را هم دانستیم که سخن راست مانند نام نیک است که هر گذ کهن نمیگردد پس از سخن راست هیچ وقت دوری نکنیم چون به فایده شما است


 About the author

160