نشست رسانه ای هفتگی 57

Posted on at


این ویدیو نشان دهنده نشست رسانه ای هفتگی کاخ سفید است. در این هفته موضوع های گوناگونی مورد بحث قرار گرفت و به پرسش های گوناگونی توسط سخنگوی کاخ سفید پاسخ داده شد. اکراین یکی از این موضوع ها بود که در موردش پرسان شد و پشتیبانی روسیه از جدایی خواهان شرق آن کشور به میان آمد که برای شان سلاح و مهمات فراهم میکند. سپس رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد آقای جی صحبت کرد.آقای جی پیشتر سخنگوی کاخ سفید بود و رئس جمهور از او قدردانی کرد بحثی یک مشاور و یک دوست. سپس آقای جاش به عوض آقای جی بحیث سخنگوی کاخ سفید معرفی شد. رژیم سوریه، استفاده از نیرو و سلاح کیمیایی برضد مردم ملکی موضوع بعدی مورد بحث بود. ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی موضوع بعدی بود که چندین پرسش را به خود اختصاص داد تا نقش دولت اباما در این میان مشخص شود. کهنه سربازان باید همه امکانان و فرصت های ضروری را در اختیار داشته باشند. دولت برای فراهم آوری اینها کار میکند.About the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 0
160