خیال پلو عید قربان

Posted on at


خیال پلو میزنیم که چرب و شیرین است


دیگ خیال پر ز گوشت ورنگین است


گویند دیگر سراب نخواهیم داشت


بی عدالتی و روزگار خراب نخواهیم داشت


عید قربان میآید و پیراهن نو


کلاه و کفش خراب نخواهیم داشت


باغ ها سبز و خرم شگوفه خواهند داد


سایه سرد و میوه پی هم خواهند داد


در کوچه ها گداو بینوا نخواهیم دید


مهاجر و آواره ی پر صدا نخواهیم داشت


مرد وزن محتاج لقمه نان نخواهند شد


فسادو دزد  بی ایمان نخواهیم داشت


هرکی به جای خویش ملت به راه خویش


دیگر جاده آشوب و پر صدا نخواهیم داشت


 160