چهره هیچکس دست خودش نیست

Posted on at


 


چهره تمام ما مسلمانان به دست یک کس است او فقد خدا است که چهره انسان را می سازد و به جز خدا دیگر کسی نمیتواند این چهره ها را بسازد و اگر انسان در چهره خود کدام مشکل دارد او فقد به دست خداوند بزرگ است و کسی نمیتواند او را تغیر دهد خداوند در هر چهر حتما یک مشکل را میسازد چون او یک حکمت دارد پس ما نمیتوانیم به چهره آنها ایراد بگیرمانسان باید همیشه اول به چهره خود ببیند بد به دیگران ایراد بگیرد شاید چهره او در نظرش خوب باشد اما همان قسم که او در جستجوی عیب در چهره دیگران است شاید دیگران هم کوشش کند که عیب که در چهره او است پیدا کند پس کوشش کنیم که هیچ وقت عیب کسی را نگویند که عیب خود تان آشکار میشود 


بعضی اشخاص در جستجوی این هستنند که چهره خود را تحقیر دهند فکر میکند که چهره خود را میتوانند مقبول کنند شاید مقبول شود اما آن چهره که خداوند برای ما میدهد دیگر مقبول دارد و این هم امانت خداوند ج است که ما باید از آنها به خوبی مواظبت کنیم چون ما تا آخر نیستم و خداوند بزرگ این هم امانت های خود را از ما میخواهد


 


 About the author

160