تنهایی تنهایم

Posted on atیه روز بهم گفت: 


«می‌خوام باهات دوست باشم؛آخه می‌دونی؟ من اینجا خیلی تنهام»


 


بهش لبخند زدم و گفتم: 


 


«آره می‌دونم فكر خوبیه من هم خیلی تنهام»


 


یه روز دیگه بهم گفت: 


 


«می‌خوام تا ابدباهات بمونم؛ آخه می‌دونی؟ من اینجا خیلی تنهام»


 


بهش لبخند زدم و گفتم: 


 


«آره می‌دونم فكر خوبیه.من هم خیلی تنهام»


 یه روز دیگه گفت: 


 


«می‌خوام برم یه جای دور، جایی كه هیچ مزاحمی نباشه


 


بعد كه همه چیز روبراه شد تو هم بیا آخه می‌دونی؟ من اینجا خیلی تنهام»


 


بهش لبخند زدم و گفتم: 


 


«آره می‌دونم فكر خوبیه من هم خیلی تنهام»


 


یه روز تو نامه‌ش نوشت: 


 


«من اینجا یه دوست پیدا كردم آخه می‌دونی؟من اینجا خیلی تنهام»


 


براش یه لبخند كشیدم وزیرش نوشتم: 


 


«آره می‌دونم فكر خوبیه من هم خیلی تنهام»


 


یه روز یه نامه نوشت و توش نوشت:


 


«من قراره اینجا با این دوستم تا ابد زندگی كنم آخه می‌دونی؟ من اینجا خیلی تنهام»


 


براش یه لبخند كشیدم و زیرش نوشتم: 


 


«آره می‌دونم فكر خوبیه من هم خیلی تنهام»


 


حالا دیگه اون تنها نیست و من از این بابت خیلی خوشحالم


 


و چیزی که بیشتر خوشحالم می کنه اینه که نمی دونه 


 


(من هنوز هم خیلی تنهام)


 


 About the author

Afwebco

I am A Young Web Developer I Have A keen Interest In The Field Of Web Design ,Linux,Configuration Of Linux Server and..I am Familiar With The Programming Language Such As C#, ,JAVA,PHP,HTML,CSS3. You Can Join Me In Facebook : https://www.facebook.com/N4B3L4M3R3:
https://www.facebook.com/Afwebco
https://www.Youtube.com/user/Afwebco:
https://www.twitter.com/Afwebco

Subscribe 0
160