در کشورکه در آن فقر باشد آیا کسانیکه به حج میروند زیارت شان به در باره خداوند خواهد قبول شد ؟

Posted on at


یک سوال از کسانیکه اقارب ،ردوستان و نزدیک آن شان به حج بیت الله شریف رفته اند :


ایا در کشوریکه در آن فقر بیش از حد باشد و در شهر هایش بیشترین گدا ها را داشته باشیدو در همسایه گی خود بیبنید که فامیل های بی بضاعت زندگی میکنند آیا حج شان به در بار خداوند ( ج ) خواهد قبول شد مولانا ای بزرگ در اشعار خود میفرمایدای قوم به حج رفته کجایید کجایید
معشوق همین جاست بیایید بیایید


معشوق تو همسایه دیوار به دیوار 
در بادیه سرگشته شما در چه هوایید 


گر صورت بی صورت معشوق بیبینید
هم خواجه و هم خانه وهم کعبه شمایید 


ده بار از آن راه بدان خانه برفتید
یک بار از این خانه بر این بام برایید 


آن خانه لطیفست نشانه هاش بگفتید 
از خواجه آن خانه نشانی بنمایید


یک دشته گل کو اگر آن باع بدیدیت 
یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید 


این همه آن رنج شما گنج شما باد
افسوس که بر گنج شما پرده شمایید


مولانا محمد بلخی
About the author

rafikabiry

my name is Muhammad Rafi my last name is kabiry . I gaduated from Khaja Abdullah Ansary high school and I got training in directory in India for a year. I have work experiences to different right now I working in film annex as a film maker, cameramen and editor…

Subscribe 0
160