بازدید رئیس جمهور آمریکا از یک بیمارستان 62

Posted on at


رئیس جمهور آمریکا از کودکان دچار بیماری نفس تنگی باز دید میکند. او به دیدار شان به یک مرکز درمانی در واشنگتن دی سی میرود. در قدم نخست او با آنها احوال پرسی میکند و به پرسش های آنها پاسخ میدهد. سپس در مورد وضعیت شان پرسید و پزشکی آمد و در مورد شرایط شان توضیع داد.رئیس جمهور اباما به تمام توضیعات شان گوش داده و از آنها نیز پرسش های پرسید. سپس در اخیر او به آنها هدیه های داد و مرکز پزشکی را ترک کرد. همه کودکان از بازدید و ملاقات با رئیس جمهور خوشحال بودند.About the author

NATOChannel

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an intergovernmental military alliance based on the North Atlantic Treaty signed on 4 April 1949. NATO constitutes a system of collective defense in response to an attack by any external party. This is NOT the official NATO website. For that site, please visit…

Subscribe 0
160