بازدید رئیس جمهور آمریکا از یک بیمارستان 62

Posted on at


رئیس جمهور آمریکا از کودکان دچار بیماری نفس تنگی باز دید میکند. او به دیدار شان به یک مرکز درمانی در واشنگتن دی سی میرود. در قدم نخست او با آنها احوال پرسی میکند و به پرسش های آنها پاسخ میدهد. سپس در مورد وضعیت شان پرسید و پزشکی آمد و در مورد شرایط شان توضیع داد.رئیس جمهور اباما به تمام توضیعات شان گوش داده و از آنها نیز پرسش های پرسید. سپس در اخیر او به آنها هدیه های داد و مرکز پزشکی را ترک کرد. همه کودکان از بازدید و ملاقات با رئیس جمهور خوشحال بودند.About the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 0
160