وب نګاری څخه څرنکه عاید وکړو؟ ستاسو د بلاگونو تنظیمول

Posted on at

This post is also available in:

by Jasmine Davis

څرنکه بلاگ ولیکو او درآمد لاس ته راوړو؟ اولینه ګامو ستاسو د ویب نگاری توانایی زیاتول دی. د بلاگ لیکل د نورو لیکلو نه په دلیل د چی تاسو بلاگ د مخاطب لپاره آنلاین لیکلی ډیر متقاوته دی. خلک تمایل د بلاکونه ویل متفاوته د روزنامو څخه لری. د لومړی ویب نگاری پړاو، مایل یاست چی پوه شی چی څرنکه بلاک تنظیم کړی چی هغه په مقابل کی درآمد لاس ته راوړی.

خپلی مقالی ته سر لیک اضافه کړی.

لکه چی آنلاین ویلونکی خوښ لری چی ستاسو نوشته مرور کړی تاسو په ظاهر باید خپل نوشته ته توجه وکړی. یو روش د ویلونکو جلب کول د مقالی سرلیکه زیاتول په هر بخش د ستاسو د مقالی نه دی. تاسو د هغه بخش نه چی د گیرا سرلیک اوسی توجه به وکړی. د یو بخش گیرا سر لیک، تاسو جذب کوی او له هغه ویلو نه راحته کیږی د یو برجسته سر لیک جوړول یی او یا د ساده برجسبونه  سر لیک ته اضافه کړی. 

ښه موضوعات خپل سرلیکونه او متن ته واچوی.

مخته له دی نه چی خپل متن خپره کړی، هغو ته ښه موضوعات اضافه کړی. د عکس یا فیلم زیاتول، او څو گیرا رسانه ای بلاگونه جوړوی. که تاسو د افغانستان ښځو نه په انکس فیلم کی لیکی، تاسو کولی شی ډیری جالبی ویدیوگانی د ښځو توانبخشی نه پیدا او ضممه یی کړی، چی کاربران جذب او د هغوی دیدگاهی نسبت د مقالی تغییر کړی. د انکس فیلم د ویدیوکانو ضمیمه کول د خپل په وبلاک کی ستاسو د (Buzz Score) امتیاز زیاتوی.

 

 

خپله مقاله د بیرونو منابو سره پیوند ورکړی.

پیوند(link) ورکول د نورو منابو سره ستاسو د لیکو ارزش زیاتوی. د مثال په توکه که وغواړم د زده کړی او پرورش په باره په افغانستان کی ولیکم، خپله مقاله د هغو مضوعاتو نه چی د ویلونکو معلوماتو ته زیاتوی پیوندی ورکوم. هر یو پیوند ستاسو په مقاله کی باید ویژه اوسی. کوښښ وکړی چی مختلفی ویبگاهی او متفاوتی مقالی د خپلی مقالی پیوند ورکولو ته جستجو وکړی، نسبت په دغه چی څو بار خپله مقاله د نورو مقالو سره پیوند ورکړی او پامو ولری چی هر یو ستاسو پیوند د یو مقاله سره یو متفاوته تارنما وی.

د پیسو لاس ته راوړل زره کړه او مهارتونه په انترنیت کی چی تو لومړنی گامو د ستاسو د څرنکی د لیکل ترتیب چالش ته نه اچوی.د لیکل ترتیب شامل دی د سرلیک زیاتول، لیدونکی موضوعات او پیوندونه دی چی ستاسو بلاگ جالب کوی. او سبب د ستاسو د امتیاز زیاتیدل (Buzz Score) په انکس فیلم (film-Annex) کی کیږی. مخته د خپل د لیکلو او د بل بلاگ خپریدونه دا دری نکته حتمی پکاریی واچوی.About the author

ruhollah-mehraban

hi, My name is Ruhollah, I am graduated from Language department of Kabul University, I am doing translation,web logging, I like to write and create ..

Subscribe 0
160