د ښاغلی موراگ سحر گاهی رویایی فیلمنامه د الکس نیکون اثر- د اگزمر فیلم پروژه

Posted on at

This post is also available in:

 

یوه خلاصه فیلمنامه د ستاسو د فیلم داستان نه ده. ( په اغلبه وقت کی ستاسو نمایش د نثر په توکه دی) چی د ځو پرگرافو نه د  10 او یا 15 صفحونه شامل دی. اما زما په نظر هر څو کولی شی خلاصه یی کړی. دغه کار باعث کیږی تا چی هغه محتویات چی تاسو یی د ارائه او نمایش خواستار یاست د 3 او یا 5 عملی ساختاره خلاصه کړی. ما لاندی فیلمنامه د 3 تر حده هنری ساختاره انتخاب کړی ده: اوله فعلیت راه اندازی دی ( 3 ابتدائی پارگراف), دوم فعالیت مجله ده ( 4 او 5 پاراگراف) او دریم فعالیت نتیجه ده ( 2 آخری پاراگراف). لکه د نمایشنامه متن غوندی باید په حال زمان کی ولیکل شی. او ما دا موضوع پیدا کړه  چی باید لفظونه په پورته سطح کی ولیکل شی. فیلمنامه باید هغه رنک ولیکل شی چی ستاسو د فیلم خلاصه داسی بیان کړی تا چی کافی اطلاحات د فیلم د ننه نه , ځای او صحنه د فیلم د کول شی. ما هم د ښاغلی موراگ سحرگاهی فیلم عنوان, موضوع, خلاصه او د فیلم وقت یی په کال 2009 کی درج کړا.

سرلیک: ښاغلی موراگ سحرگاهی رویایی

موضوع: د انسانانو شبیه سازی د نورو اعضاو سره

موضوع: د انسانانو شبیه سازی د نورو اعضاو سره

خلاصه: د انسانانو شبیه سازی یو نهاد په کوښښ کی دی چی د ښاغلی موراگ د کلیه مرض په نابودی پسی دی. د ښاغلی موراگ توهمات د عملی کیدلو تجربیاتی هغه یی دغه شبیه سازی سازمان ته ارتباط کوی. په لاندی کی د غیر قابل پیشبینی نتایج رخ ورکوی.

د زمان وقت: 14 دقیقی او 30 ثانیی

فیلم نامه: ښاغلی موراگ د لکیه مرض درلود او په ځوانی کی د شبیه سازی شا تا چی په راتلونکه کی د سالمه کلیه ولری او خپل ژوند ته ادامه ورکړی. نوی ملنیوم طبی مرکز یو ډیر مجهزه مرکز د انسانانوو د شبیه سازی په قسمت کی دی. چی د یو پورته مقام سړی په نامه د داکتر برنارد آلدوس تاسیس شوی دی. ښاغلی موراگ خپله نویی کلیه لاس ته راوړه اما د عمل په جریان کی ډیره وینه یی د لاس نه ورکړه. هغه کما ته وړارو او مرگه وروسته تجربه یی درلوده هغه یی یو وچی او خالی دښتی ته انتقال یی ورکړا چی تور پوسته سړی د د نوم یی غږ کولو.

 

د موزاگ ښځه د میړه د ښه کیدلو په انتظار کی وه چی د ده د عمل ډیریدل یی پیش بینی کوو. اما ښاغلی موراگ د نیمی هوښیارتوب حالت کی قرار یی ونیولو چی د داکتر آلدوس باندی پیدا شوی وو او معلوم کیدا چی د دغه وضعیت نه ناخوشه ده.

  

په ضمن کی د ده په بدل کی یا هماغه شبیه سازی شوی یی د تحقیقاتو د اجرا لپاره د مخته عملیاتو بخش ته وسپارل شو او یو ځوان پرستار ذکر کړل چی شبیه سازی قلب یی په اختلال کی دی تا چی د داکتر آلدوس توجو یی دغه قضیی ته رواړی.

تور پوستی سړی د ښاغلی موراگ په توهمات کی خپل ځان یی لکه شبیه سازی شوی یی په نمایش کی واچوو. د یو بدل برخورد کی د ښاغلی موراگ خپله کلیه یی د ځان نه راووستله او موراگ طرف ته یی وږده کړه اما په مسخره آمیزه شکل هغه یی د دښتی په ریکو یی واچوله. موراگ ژړل او بدله یی د زمکی باندی ولویدله. په هغه وقت کی دواړه یی نیمه هوښیار وو, د موراگ بدل د شبیه سازی شوی جسد پسی د کلیه د اجزاو عمل توقیفی او د ژوند احیایی وراړو. په ضمن کی د توهماتو په جریان کی چی نور تبدیله شوی وو د یو وینی کابوس کی د آسمان نه لکه باران د موراگ سر باندی او دښتی د ریکو باندی څڅیدل.

ښاغلی آلدوس په ډیره سخته وضعیت مخامخ شوی وو ځکله چی هم د موراگ بدل او هم موراگ د مرگ په آستانه کی وو او دا یوه بده مسئله د ملنیوم طبی مرکز ته ده. د دغه موضوع د حل لپاره باید موراگ چی مرگ یی یقین ته تبدیل شوی وو قربانی یی د هغو بدل وکړی تا چی خپل قلب یی ورته ورکړی. چی دغه د ځوان پرستار د ناباوری باعث وو.

 

ښاغلی آلدوس د هماغه متکبرانه رفتار سره خبرنگاران یی لری کړل تا چی د موراگ ښځی ته ووایی چی موراگ توافق کړی چی خپل د ځان اعضاوی یی اهدا کړی.

وروسته د 10 ورځو نه د شبیه سازی شوی د قلب پیوند یی اوس د سینی د عملیات زخمو په ځای د لومړی لپاره ورزش کوی.
About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160