فلم های جارو ماین – پخش مستقل فلم

Posted on at

This post is also available in:

پیتایت فلیور اثری از جارو ماین

فلمساز بیست ساله بلژیکی, جارو ماین چند ماه پیش به شبکه آنلاین پخش فلم انکس پیوست. فلم های کوتاه او از جمله فلمهای دلخواه من اند و میخواهم دلیلش را تشریح کنم. یک روز با یک دوست خود که تولید کننده است در حال مرور یک متن 20 صفحه ای بودم و با او بحث میکردم که بیست صفحه متن برای بیان یک داستان کافی نیست, اما او میگفت که میشود با یک صفحه هم به آسانی یک داستان را بیان کرد. به اندیشه من یک تعداد کس ها در شناخت هسته یک داستان بسیار مهارت دارند در حالیکه دیگران بیشتر در جزئیات ان وارد اند. مانند هرچیز دیگری این یک انتخاب است و اگر شما بتوانید که آنرا ساده سازی کنید بسیار یک کار قدرتمند از آب درخواهد آمد.

بعد از تماشای فلم جارو ماین به این نتیجه رسیدم که او یکی از کسانیست که در این مهار خبره است.  بزرگترین فلم او هفت دقیقه است و فلم های دیگر او حتی از این هم کوچک تر است. آنها ویژگی های بیشتر حتا از فلم های بزرگ دارند و بیشتر واقعی بنظر میرسند تا یک داستان غیر واقعی. همیشه جذب فلم های کاساویتس”Cassavetes”  بوده ام و آنها را واقعی یافته ام. دقیقا در مورد فلم های ماین نیز چنین دیدگاهی دارم. تماشای فلم های او مانند تماشای یک دسته مردم در زندگی واقعی شان است.هیچ چیز  غیر عادی را نمیتوان در فلم هایش سراغ کرد. هیچ صحنه ویژه, تعقیب و گریز خودرو و یا تجاوزی وجود ندارد. همیشه در فلم هایش میتوان کنش و واکنش مردم را دید و این برایم از تعقیب و گریز خودرو دلچسب تر است.

به دیدگاه من بزرگترین توانایی جارو ماین در عرصه فلم سازی توانایی اش در بیان یک موضوع عادی به روش جالب است. او فلم هایش را مضحک , هیجانی و یا اظصراب آور نمیسازد. این ویژگی ها را فقط با داستان سرایی ماهرانه و هنرنمایی موفقیت آمیز به فلمش میبخشد.

به فلم های پایین جارو ماین نگاه بیندازید و دیدگاه خود را با من شریک بسازید. دوست دارم که در مورد شیوه دلخواه داستان سرایی شما بحث کنم که آیا وضعیتی, تصوری و یا مضحک است.

Dandelion

- ErenAbout the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 507
160