گزارش هفته وار مکتب ملکه جلالی

Posted on at


درجریان هفته گذ شته امتحانات چهارو نیم ماهه شاگردان آغاز گردید ومدیریت مکتب و استادان آمادگی گرفتند به امتحانات وآماده نمودند سوالات امتحانات را, وچک کردن سوالات امتحانات توسط مدیر مکتب. شاگردان مصروف امتحان دادن هستند.ودر صنف کامپیوتر شاگردان مصروف کار با شبکه های اجتماعی می باشند. و آنها بسیار خوشحال اند بخاطرارتباط برقرار کردن با همدیگر. من یک مصاحبه داشتم همراه شاگردان صنف که یک نفر به نمایندگی آنها گفت "ما خیلی خوشحالیم از اینکه با شبکه های اجتماعی آشنائی پیدا کردیم چون از این طریق می توانیم آشنای پیدا کنیم به همرای دوستان و همچنین میتوانیم دوستان خارج از کشور خود پیدا نماییم. و ما بسیار سپاس گذاریم از فیلم انیکس و وومن انکس که این زمینه را برای ما آماده نمودند.
About the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160