گذارش هفته وار مکتب لیسه هاتفی

Posted on at


در این هفته , امتحانات چهارونیم ماهه  از صنف هفتم الی صنف دوازدهم آغاز شد. مدیره مکتب یک جلسه را با استادان و پرسونل اداری مکتب بخاطر چکونگی و نحوه بهتر امتحان دایر کردند.شاگردان صنف کمپیوتر فعالیت های داشتن ود به سایت های اجتماعی خصوصا به توییتر و آنها لذت می برند از توییتر بخاطریکه پیشرفت خواهد داد به زندگی ایشان و آنها می توانند ارتباط داشته باشند با تمام جهانیکی از شاگردان مکتب هاتفی میگوید که توییتر یک سایت اجتماعی است که از این طریق میتواند به راحتی افکار و ایده خود را با تمام مردم جهان شریک سازد و به عنوان یک فرد فعال از انسانهای جهان باشد.About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160