چگونه دانش آموزهای دختر از افغانستان با استفاده از فلم انکس درآمد کسب میکنند, بشردوستی,تجارت و آموزش پایدار

Posted on at


فلم انکس یک شبکه حرفه ای آنلاین است که میزبان فلم ها و مقاله های حدودا سه صد هزار فرد از سرتاسر جهان, از هرات افغانستان تا منهتن و نیویورک ایالات متحده را شامل میشود. درآمد اعضای فلم انکس بر اساس امتیازیست که بدست می آورند.


امروز یک مجموعه تازه از مقاله های نویسنده های افغانستان را گرفتم. خوشحالم که آنها روزی پنج تا بیست و سه دالر در روز تولید درآمد میکنند. شما را به دیدن امتیازهای اعضای فلم انکس در افغانستان دعوت میکنم. نمونه خوبش بانو ناهید بیکران یک ذختر نوجوان است که به تازگی کار جدیدش را در افغانستان شروع کرده است. او یک فارغ مدرسه است و به دنبال راهی برای نمایش استعداد خود است. او از خانه ماندن چیزیکه دیگر دختران مجبور اند به آن تن دهند, نفرت دارد و در این راه خانواده اش نیز او را همراهی میکند.


این معلومات کوتاهی از فعالیت های اوست 


طوریکه میبینید در چند روز گذشته امتیاز او از سطح چهل به پنجاه  افزایش یافته و درآمد روزانه او بالای بیست و یک دالر است. بدین حساب درآمدش بیش از شش صد دالر در ماه میشود در کشوریکه درآمد سرانه 1054 دالر به اساس ارزیابی سازمان جهانی پول در سال 2012 است. 


در واقعیت 4499 کاربران ثبت شده فلم انکس از افغانستان میتوانند درآمدی معادل آمریکای شمالی و یا همتایان اروپایی خود در فلم انکس داشته باشند. آنها همچنین میتوانند با فلمسازهای جهانی برای همکاری در تولید و انکشاف فلم ها سهم بگیرند. لطفا آخرین مقاله مرا در مورد بخوانید: درآمدزایی به اساس اشتراک گذاری فلم انکس و ایجادگر درونمایه اگزمر برای حمایت از آموزش و داستان سرایی در افغانستان و فراسوی آن.برای اینکه دانش آموزان از کشورهای در حال توسعه مانند افغانستان میتوانند چگونگی تولید درونمایه مانند مقاله, فلم نامه, فلم وغیره را بیاموزند ما نرم افزار ایجادگر درونمایه اگزمر را راه اندازی کرده ایم. آنها همچنین می آموزند که چگونه موضوع های خود را بشکل آنلان انکشاف دهند و در عین حال درآمد کسب کنند, مانند آنچه امروزه ناهید انجام میدهد. در مورد چگونگی کسب درآمد توسط دانش آموزها, فلم سازها و نویسنده ها در فلم انکس بیشتر بدانید.


فلم انکس پیشرو اندیشه در تجارت پرداخت برای ایجاد درونمایه و ایجاد درآمد بر اساس تبلیغات با بیش از سی شبکه تبلیغاتی جهانی که ویژه ویدیو و نمایش تبلیغاتی اند, میباشد.About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160