دموکراتیک سازی تبلیغات آنلاین برای رشد استعدادهای محلی, انکشاف تجارت, آموزش و حرفه پایدار.

Posted on at


 

فلم انکس حداقل مقدار پرداخت را از دوصد دالر به پنج دالر کاهش میدهد. تا این ماه پرداخت ها به اساس پنجاه فیصد درآمد تولید شده  توسط تبلیغات صورت میگرفت. از این ماه به بعد سیستم جدید پاداش دهی به اساس امتیاز کسب شده توسط کاربران در رسانه های اجتماعی با درنظر داشت فعالیت و کیفیت درونمایه های تولیدی شان در نوع ویدیو و مقاله خواهد بود. در این سیستم بر کیفیت موضوع, کیفیت کاربر و کیفیت فعالیت در رسانه اجتماعی توجه ویژه شده است. در این سیستم کاربران بیشتر فلم انکس مستفید خواهند شد. به قللک خود چشم بدوزید.

 

 

فلم انکس سیصد هزار کاربر نام نویسی شده دارد و هرکدام شان یک روزی از این درآمد سود خواهند برد. من دوست دارم که این روند را دموکراتیک کردن تبلیغات آنلاین بنویسم.

دلیل این تغیر را میتوان در فعالیت فلم انکس درافغانستان و دیگر کشورهای در حال توسعه یافت, جاییکه مقدار کم پول هم میتواند تغیر ایجاد کند و ما میخواهیم که جوانان را در شناخت رسانه دیجیتالی و تبلیغات آنلاین تشویق کنیم.

 

 

 در جهان امروزی رسانه دیجیتالی تبلیغات را میتوان مواد سوخت انکشاف تجارت, حرفه و آموزش دانست, اما این باید با نیازهای محلی جامعه ها موافقت داشته باشد. مقاله اخیر من را بخوانید: شبکه تبلیغات افغانستان و آسیای مرکزی برای تجارت و آموزش پایدار توسط زنان در فن آوری.

 

کرستوفر فابیان “Christopher Fabian”  از یونسف در فهرست صد فرد پیشرو جهان رویا محبوب را شامل کرده است که خود نشان دهنده اهمیت رشد استعداد محلی است. در مسیر حرکت خود ما در تقلای تمویل استعداد های محلی و اهدافشان با سیستم درآمدزایی فلم انکس و زنان انکس با استفاده از اشتراک گذاری آنلاین تبلیغات هستیم. این چیزیست که در دیگر رسانه های اجتماعی وجود ندارد.

این جزء از ماموریت نرم افزار اگزمر است, که ما دانش آموزها را برای خود کافی و درآمدزایی با استفاده از تبلیغات آنلاین آموزش میدهیم.About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160