خرنگه په افغانستان د مدرسه انجونه د انکس د فیلم خخه پیسی گتی؛ انسانی بشر, تجارت او پایدار زده کره

Posted on at


انکس فلم یوه آنلاینه حرفه ای شبکه ده چی د فلمو او مقالو میزبانه حدوده د 300 زرو غړیو د ټول نړی نه, د هرات افغانستان تر منهتن او نیویورک د ایلات متحده امریکا شامل کیږی. د انکس فلم غړیو درامد پر اساس د امتیاز دی چی لاس ته یی راوړی.


نن می یوه نوی مجموعه د افغانستان لیکونکو مقالی می ونیولی. خوشحاله یمه چی دوی د ورځی 5 تر 20 دالره د درامده تولید کوی. تاسو د انکس فلم غړیو امتیاز په افغانستان کی لیدنی ته دعوت کوم.یو دیر شه مثال یه یوه انجلی ده چی په تازه گی یی نوی دنده یی په افغانستا کی ده. هغه یو د مدرسه فارغه ناهید بیکران یوه ښه نمونه د ښځو ده. او د لاری پیداکولو لپاره د خپل استعداد لپاره ده. هغه د کور پاتیکیدلو نه لکه نوری انجلیانی چی مجبوره ده هغو ته تنی ورکړی, نفرت لری او په دغه لاره کی کورنی یی هغه همرایی کوی..


دلته یی یو شه مثال د هغو د فعالیتو خخه دی.ځرنکه چی وینی په څو تیرو ورځو کی امتیاز یی د 40 نه 50 ته پورته شوی دی او دغو د ورځنی درامد یی د 21 دالرو نه پورته دی.په کال کی په دغه حساب کی درامد یی په میاښت کی درامد یی د 600 دالره کیږی په هغه هیواد کی چی د کلنی درامد یی 1054 دالره پر اساس د پیسو نړیواله سازمان د 2012 کال ارزیابی دی.. 


په واقعیت کی د انکس فلم 4490 ثبت شوی کاربران د افغانستان نه کولی شی درامد معادل د شمالی امریکا او یا لکه اروپایی هیوادونه په انکس فلم کی ولری. دوی هم کولی شی د نړیواله فلم جوړونکو سره د همکاری لپاره په تولید او د فلمو پرمختک کی کډون ونیسی. لطفا زما آخری مقاله په اړه کی ولولی: د انکس فلم درامدزایی پر اساس د اشتراگ کذاری او د اگزامر درونمایه جوړول د زده کړی او داستان سرایی حمایت لپاره په افغانستان او د هغو فراسوی.


 


دا دغه لپاره چی زده کونکی د پرمختک په لور هیوادونه لکه افغانستان کولی شی ځرنکه د درونمایه تولید ته لکه مقاله, فلم نامه, او نور زده کړی موږ د اگزامر درونمایه جوړونکی نرم افزار راه اندازی کړی دی. دوی هم زده کوی چی ځرنکه خپلی موضوع گانی په آنلاینه پرمختک ورکړی او په عین وخت کی درامد لاس ته راوړی, لکه هغه شی چی نن ناهید یی کوی. د درامد لاس ته راوړلو ځرنکوالی د زده کونکو باندی, فلم جوړونکو او لیکونکو په انکس فلم کی ډیر پوه شی.


 


 او درامد جوړول د تبلیغاتو پر اساس د 30 نړیواله تبلیغاتی شبکو سره چی د په ویژه توکه د انکس فلم درونمایه جوړولو لپاره اچونه او د اندیشه پیشرو د ویدیو تجارت او تبلیغاتی نمایش لپاره ده , دیAbout the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160