پایدار تعلیم او اجتماعی پرمختک در اگزامر دفیلم خخه د اجتماعی رسانو له لاری د شخو لپاره.

Posted on at

This post is also available in:

 د امتحان نیونکی ( اگزامر) تحصیلی پروگرام چی یوه جالبه پروژه د الهه محبوب څخه ده د رویا محبوب څخه اجرا شوی ده او په همکاری د رویا محبوب او فرشته فروغ او د نیویورک سیتادل نرم افزار توسعوی شرکت تیم لخوا په ایتالیا کی پرمختک ورکول شوی دی. دغه نرم افزار د پرمتختک په لور هیوادونو زده کونکو ته لکه افغانستان کولی شی تا چی خپل امتحان پرته له ورقی نه ورکړی. د تحصیلی بورسیه گانی د نړیواله تحصیلی اوس د دیجیتالی سیستم په شکل پرداز او پرداخت شوی دی.


د دغه برنامه اجرا او د نرم افزار په افغانستان کی پیل کیږی او موږ کوښښ پر دغه لرو چی په کارابین، افریقا او جنوبی امریکا کی یی پیل کړو. موږ نرم افزارونه چی د افغان ښځو باندی جوړی شوی دی صادر کوو یی. د شرحی په لاندی کی د نرم افزار د امتحان نیول د آلمانی فیلم جوړونکی باندی نیولی شوی په نمایش کښښدل شوی دی.


                                                              زده کونکی په هرات – افغانستان ښار کی, کولی شی د سنت لویز کارابین امتحال په دیجیتالی رسانه کی د فیلم جوړول چی د محصلین او امریکایی مخصصین باندی په امریکا او یا اروپا کی طراحی شوی لاس ته یی راوړی. او یوه تحصیلی بورسیه د کارایی او عملکرد لپاره لاس ته راوړی. او دوی له منځه بهترینه شاکرد په حیث د اجتماعی رسانه او دیجیتالی مدیر په توکه په هغه شرکتو کی چی دغه برنامی حمایت کوی استخدام کیږی.


 


        دغه نرم افزار د 3  هدفونه لری:


1- د زدکونکو تعلیم ورکول او د تحصیلو بورسیه ورکول په عنوان د پاداش د دوی او هم د دوی خانواده لپاره د ثحصیل د ادامه لپاره ورکول کیږی.


2- زده کونکی د نړیواله تجارت او خصوصی شرکتو سره په ارتباط کوی. چی حتی کولی شی مخته له تحصیل نه خپل مستقیمه ارتباط د نړیواله تجارت او کسب او کار پیل کړی.


3- غټه منبعد تحصیل شویو خلکو نه په نړی کی او اندیشی ته شکل ورکول او د دوی علم د زده کونکو نیازمندیگانی او خواستونه په جهت کی په پرمختک هیوادونو کی .


پریښدی یو مثال تاسو ته بیان کړم.


کاپیتان ادوارد زلم په متلونو او ضرب المثلونه په دری ژبه کی له یو قدرت نه دارا دی. هغه په ژبه کی ډیر روان دی او په امریکا کی یی تحصیل کړی دی. د هغو د امتحان نیولو د نرم افزار پر اساس خپله اندیشده او عقیده یی په لور د هغه زده کونکو د برآورده کولو لپاره چی تحصیل د ادامه لپاره چی موږ یی تعلیم کولی نشو چی د بیرون نړی سره او کسب او کار سره په ارتباط کی کړو, سوق یی ورکړی. کاپیتان ادوترد زلم د ارتباط د زده کونکو د تعلیم او زده کړی لپاره د مرکزی آسیا له مشرانو او د افغان تجارانو نه مفاد او ښه فرصت لاس ته راوړی. زده کونکی د تجربه او د ښاغلی زلم د علم نه استفاده کوی او خپل دانش ته یی زیاتوی. ثالث شرکتونه لکه انکس فیلم هم د ښاغلی زلم د کاری فرصتونو نه او ډیر ښه شاگردانو نه په مرکزی آسیا کی منفعت وړی. زده کونکی خپل د توقعات سطح پورته کړی او دانش او خپله د نړی شاوخا ته توسعه ورکوی. دغه هماغه بذر د اجتماعی تصدی گانو نه په تکنولوژی کی د ښځو لپاره دی.  


پریښدی دوم واری یی تکرار کړم:


د امتحان نیولو نرم افزار دغه آسانتوب موږ ته راکوی تا چی ډیر ښه زده کونکی ټول کړو او د بهترینه شاگردان او کارمندانو سره او نور مشتریان سره په ارتباط کړو. دغه یو اساسی کلید د موفقیت دی.


د دغه دلیل چی موږ دغه نرم افزار  غوړو پیاده کړو دغه دی تا چی د زده کونکو افکار او مغز د انجلیو او هلکانو په افغانستان کی او د پرمختک په لور هیوادونو کی د انکشاف او د تکنولوژی په لور او ارتباط د بیرونه نړی سره سوق ورکړو. دغه پروژه ډیره موفقه وو او په نتیجه کی د پیاده کولو یی په بیرون کی د جنوبی او مرکزی آسیا په کارابین او فریقایی کی یو.


او زموږ بل موفقیت دا دی په حقیقت کی زموږ شعار دا وو: د سیایت عدم دخالت, فقط تحصیل او انترنت.


دغه یو تصادف نه دی چی زه رویا محبوب په لیست کی 100با نفوذه چهره په تایم مجله کی مطرح شوی او دغه لپاره چی سیاسی چهره ولری بلکه هغه نړی یی د تحصیل لپاره, جمعی رسانه او تکنولوژی یی دگرگون کړی. شریل سندبرگ په فسبوک کی د رویا محبوب نظرونه او افکار یی درج کړی چی لاندی یی ملاحظه کوی.


د امتحان نیول یو نرم افزار دی چی د آنلاین په توکه د امتحانات لپاره طرح ریزی شوی دی. دغه کار موږ ته جایزه راکوی تا دغه برنامه د رایگان په توکه یی توزیع کړو د خصوصی شرکتونو صاحبانو د افکار او عقاید نه د لږ هزینه نه د مدیریت او توسعه لپاره استفاده کړو. په دغه اساس دی چی موږ عملیاتی هزینی تر 5% کاهش ورکړو. حقیقی سرمایه گذاری په هغو شاگردانو کی ده چی د دغه برنامی نه استفاده کوی او د جمعی رسانو سره په ارتباط کی دی. د سرمایی بازگشت یا هماغه نتیجه د کار او د افغان زده کونکو توسعه او د پرمختک په لور هیوادونه سرمایه گذاری دی او بازارونه د دوی د بازکشت سره بیا رونق پیدا کوی. دغه هماغه پایدار تعلیم او پرمختک دی.  


:دلته ځینی ارقام دی. 


8 مکتبه په هرات- افغانستان ښار کی ، 35000 زده کونکی په تناس کی د نړیواله صبحه سره او 5000 غړی د اناث له طبقه نه د EXAMER برنامه کی فعال دی کار کوی. 2 مرکزه د ښځو خدمات ارائه په هرات کی د 500000 نفوس سره او په کابل کی د 3 میلیونه نفوس سره. دغه شبکه په نورو مکتبونو کی او عالی تحصیلات په افغانستان کی او نور مرکزی آسیا کی توسعه پیدا کړی. هر یو مکتب د متفاوتو بخشو کی متخصص کوی لکه کود بندی او د نرم افزار توسعه, ویرایش او د حرفه یی فیلم جوړول, بلاگ لیکل, جمعی رسانی, د CD چاپول و د عدم تحرک برنامه کانی دی.البته دغه لاره د نرم افزار د توسعوی ډیرولو باعث کیږی. موږ د پورتو اهدافو او ډیر تخصص پسی یو. 


:د هرات نتورک  


سیاست نه, فقط انترنت او تحصیل


 About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160