فعالیت زنان افغان

Posted on at


زنان افغان بخصوص طبقه جوان افغان امروز فعالیت های زیادی کرده اند. انها دوش به دوش مردان کار میکنند تا در حصه اقتصاد خانه انها را یاری کنند. زنان افغان با ایمان و اراده جازم  با شهامت با غیرت به توکل به خداوند متعال کار میکنند و زحمت میکشند تا در بین مردم جامعه از موقیعت و اعتبار خوبی برخوردار گردیده و معروف شوند. ما شاهد هستیم که زنان افغان بعد از دشواری ها وسختی های فراوان امروز در تمام عرصه های زندگی امتیازات چشم گیری دارند که از موقیعت و اعتبار خوبی بر خوردار است. زنان افغان نه تنها در مراکز علمی ، فرهنگی ، هنری ، اقتصادی ، سیاسی ،حضور فعال دارند بلکه در عرصه داستان نویسی از خود فعالیت های چشم گیری نشان داده اند که همه قابل قدر و ارزش است. امروز در سرتاسر افغانستان در تمام بخش ها حضور فعال دارند و به وظایفی مثل معلم ، داکتر ، پولیس ، وکیل ، انجینیر ، مهندس اجرا وظیفه میکنند و همچنان بخشی از طبقه جوان ما در کشور های خارج مصروف کسب تحصیل و درجه و مقام عالی داشته باشند. اکثریت زنان جوان افغان امروز به اینترنیت و رسانه های اجتماعی فعالیت زیادی دارند که همه از هر نگاه قابل دید است


.


و در اخیر تشکر میکنم از دفتر افغان سیتادل و فیلم انکس که این زمینه را برای ما فراهم نموده که ما توانستیم در بخش کامپیوتر و اینترنیت فعال شویم و ما بسیار برنامه های مفید و اموزنده که در اقتصاد خانه در آینده مرا یادی خواهد نمود اموختیم.About the author

BasiraAyoubi

She is Basira Ayoubi a twelfth class student in Bagh Nazargha High School, Herat City, Afghanistan. English is her favorite language, and she is a fan of Football and Twitter Website.

Subscribe 0
160