پیش داوری های زود افغانی

Posted on at


صحبت داغی در مورد آزادی بیان، دسترسی آزاد به معلومات، حساب دهی دولت و پاسخگو بودن آن و رویدادهای جهانی در این رابطه داشتیم. صحبت از آنجا آغاز شد که یکی از دوستان گفت: حتی همین مسأله ی ویکی لیکس بازی خود دولت امریکا بود.

با تعجب به طرفش نگاه کردم و گفتم: از کجا می دانی؟

گفت: مسلم است دیگر. هیچ معلومات و اطلاعات جالب توجهی را به دست ما نمی دهد. همه اش چیزهایی است که روزنامه نیز نشر می کنند. 

با کمی ناراحتی گفتم: تا به حال چند تا از ملاقات و اطلاعاتی را که ویکی لیکس نشر کرده خوانده ای؟

گفت: هیچ کدامشان چون زبان انگلیسی بلد نیستم.

خندیدم و گفتم: به همین سادگی قضاوت کردی و برچسب این را زدی که امریکا خودش قصدا این کار را کرده تا توجه افکار عامه به طرف بازی های کوچک جلب کند؟

چیزی نگفت، اما پس از لحظه ای فریاد برآورد: امریکا سیستم و نظام دارد. آنها ناممکن است عملی انجام دهند ضد منافع خود. 

باز گفتم: سیستم هیچ ارتباطی به نشر اطلاعات ندارد. می خواهی اطلاعاتی در مورد ویکی لیکس به تو بدهم تا بدانی که هیچ چیز پشت پرده نیست؟

با اشتیاق گفت: بگو. من چیزی نمی دانم، اما تو حتما چیزهایی می دانی. 

گفتم: بسیار خوب، پس با دقت گوش کن.

شماری از جوانان دلسوز به آزادی بیان، آزادی و ... 

در پست بعدی داستان را برایتان کاملا تشریح خواهم کرد. About the author

BasirBita

Film addict

Subscribe 0
160