!این روزا به فکرمضمون برای ساخت یک انیمیشن هستم

Posted on at


در افغانستانی که از مشکلات و سختی و تشویش ها بی داد میکنه!در کشوری که مردم نمی دونن به نان شب فکر کنند یا به ترس از فردا به نظرتان بهترین موضوع برای ساخت یک انیمیشن کوتاه چیست؟About the author

MohammadAbedian

Mohammad Abedian ( Aref ) Date of birth: 1987 Mr. Abedian completed multi-media classes in two years in Arna private institute when he was a refugee in Iran. His interest in animation world put him professionally into the field. In one year he completed 3D animation course later he was…

Subscribe 0
160