شاگردان فعال رسانه های اجتماعی در مکتب محجوبه هروی

Posted on at


 درهفته گذاشته به روزیکشنبه به تاریخ 30/4 /1392ازطرف کمپنی افغان ستادیل یک محفل بودبخاطری قدردانی از  شاگردان صنف کامپیوترکه برای سه نفر از شاگردان صنف تحایف وتقدیرنامه اهداگردید و شاگردان ازاین روش بسیار خوشحال میباشند چون درآینده باعث پیشرفت شان خواهد بودبه روزدوشنبه به تاریخ 31/4 / 1392 امتحانات شاگردان موفقانه به اتمام رسید. به روز سه شنبه برابربه تاریخ 1/5 / 1392شاگردان و اساتید مکاتب بخاطر رخصتی های تابستانی به مدت ده روز رخصت شدند . اما شاگردان صنف کامپیوتر درس شان ادامه دارد و مصروف کار با شبکه های اجتماعی میباشند به خصوص شبکه اجتماعی تویتر آنها آموختندطرز اشتراک گذاشتن یک مقاله ازداخل سایت فلم انکس به  داخل سایت تویتر. پلان هفته آینده صنف کامپوتر ازاینقرار میباشدکه بیشتربه شاگردان به سر مقاله نوسی کار خواهند کردو همچنان طرزگذاشتن مقاله به روی سایت فلم انکس را فرا خواهند گرفت.
About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160