بي اتحادي مردم و ماندن در گذشته

Posted on at


همانطوري كه از وضعيت فعلي افغانستان آگاهيد داراي جنگ هاي قومي و مذهبي زيادي ميباشد. اين جنگ ها از اوايل وجود داشته و تا حال ادامه  دارد و علت آن بي اتحادي مردم است و اين بي اتحادي باعث شده كه مردم دست به دست هم ندهند و كدام پيشرفت   قابل ديد هم نداسته باشند.و بي اتحادي مردم ميتواند دليلي بر مداخلات خارجي   باشد. مداخلات خارجي باعث گرديده كه مردم را از خود و كشورشان دور كند . جنگ هاي كه بين اقوام صورت ميگرد عموما جنگ هاي مذهبي و مليتي مي باشد كه مردم را از هم دور كرده و باعث ميگردد كه اتحاد و همبستگي از ميان مردم برداشته شود. باز هم قابل ياد آوري است كه دليل مهم بي اتحادي مردم جنگ هاي قومي، مذهبي و مليتي و همچنان مداخلات خارجي است ، اين كه مردم افغانستان نسبت به ديگر كشور هاي جهان سطح علم شان پايين است باعث شده كه معنا و مفهوم  متحد بودن و يكجا شدن كه باعث پيشرفت و آبادي كشور ميشود را نفهمند ،و اين كه مردم از علم بدور اند  وسطح فهم و درك شان در اين مسايل پايين مي باشد. همانا پايين بودن سطح اقتصادي مي باشد اگر مردم اقتصاد خوبي براي پيش گيري علم داشته باشند هيچ گاه دزدي و كشتن هموطن خود را بوسيله انتحار را اهي براي بدست آوردن پول نمي دانند، و از طريق علم خود زندگي خود را ميسازند، و فهم و درك خوبي در عرصه اين كه چي كار هاي را بايد انجام بدهند براي پيشرفت مملكت پيدا مي كنند. و اين ميشود كه   كشور از هر لحاظ رو به پيشرف مي شود ، و مردم از اين زندگي ماقبل مانده يي كه در حال پيش برد هستند رهايي مييابند. پس چه خوب است كه دست به دست هم داده  و در راه اصلاح جامعه وپيشرفت مملكت كوشا باشيم و از هيچ نوع كار براي رسيدن به اين هدف دريغ نكنيم، زيرا تمامي داشته هاي ما وحدت   و برادري ماست..


filmannex.comAbout the author

Royasattarzada

MELODY is a 12th class student of EQBAL school in Herat.interests to writing .

Subscribe 0
160