زبان در افغانستان

Posted on at


اهمیت زبانهای افغانستان مانند سایر ا زبانهای دنیا مربوط به تعداد گوینده گان آن میباشد. به طورمثال زبان پشتو ودری در نقاط زیادی از افغانستان عمومیت داشته و مردم با آن بیشتر تکلم میکنند و تقریبا تمام مردم افغانستان آنرا میفهمند. در حالیکه زبانهای اورمری و عربی در چند قریه به صورت خیلی کم تکلم صورت میگیرد.زبان اندو اروپای به دو بخش آریای و آریایو هندی تقسیم میشود که زبان آریائی به طور عموم در قسمت های جنوب غرب - شمال غرب و شمال شرق کشور رواج زیاد دارد و زبانهای مشهور آن عبارت از پشتو - دری - بلوچی - اورمری و زبان پامیری یعنی زبان کوهی میباشد.
در زبان هندی گوربتی - کلشه یی - تیراهی - سندی و پنجابی شامل میباشند. زبان رویدا که یک شاخه میان گروپ هندی آریایی میباشد و زبانهای کتی - بشکلی - وایگلی - پرسینی - شکونی - پیشه یی - پراچی - و نورستانی در آن شامل میشود.که بطور عموم مردم نورستان و مردم اطراف آنجا به آن تکلم میکنند.زبانهای دیگر افغانستان ترکی و مغولی میباشد. که شامل دو سلسله است.یکی شاخه ترکی شرقی مانند ازبیکی - قزاقی و قرغزی و شاخه ترکی عربی آن که زبانهای ترکمنی و آذری را دربر میگیرد.
توزیع زبان در بسا نقاط افغانستان...
زبان پشتو-- کسانیکه به این زبان تکلم دارند تقریبا در تمام کشور زنده گی میکنند. اما اکثریت پشتون ها در مناطق شرقی - جنوبی و جنوب غربی افغانستان زیست دارند. این زبان لهجه های زیاد دارد که لهجه مشرقی و قندهاری خوبتر از یکدیگر تشحیص میشوند.
زبان دری -- از جمله قدیمی ترین زبانهای کشور بوده و عده زیاد نفوس کشور با لهجه های مختلف به این زبان آشنایی دارند. تقریبا در تمام افغانستان مردم به این زبان بلدیت دارند


.
زبان بلوچی -- مردم نواهی هلمند - گودزیره - هامون صابری و در سرحدات غربی کشور یک تعداد مردم به آن صحبت میکنند.
زبان اوزبیکی -- در ولایات شمال کشور تعدادی از مردم به ان تکلم میکنند.
زبان ترکمنی -- یک تعداد مرد در شمال و شمال غرب کشور تا ولایت هرات به آن تکلم میکنند.
زبانهای بشتو و دری که اکثریت مردم افغانستان به آن آشنایی دارند زبانهای رسمی دولت میباشند .


 About the author

amenehakbary

I am Ameneh Akbary i was born in Herat Afghanistan I'm student of Amir Shire Ali high school of eleven class I like wort the studied and work by computer my favorite colur is blue and black the subjects wich I love Mathimatic,Physic,Islamic historic, And now i live in Herat…

Subscribe 0
160