اهمیت مواصلات

Posted on at


 


راه های مواصلاتی منحیث زیر بنای انکشاف اقتصادی- اجتماعی- سیاسی- و اداری جامعه در یک کشور میباشد .


تمام ضروریات اقتصادی (زراعتی- صنعتی- تجارتی) اجتماعی- فرهنگی- سیاسی بدون پیشرفت خطوط مواصلات امکان پذیر نیست.


پیشرفت اقتصادی و صنعتی یک جامعه بستگی به خطوط مواصلاتی و وسایط نقلیه همان کشور دارد.


کشور های رو به ترقی و انکشاف اقتصادی و صنعتی ابتدا باید راه های مواصلاتی و ترانسپرتی آن را آماده کنند تا اینکه وسایل تولیدی و تجاری کسب و کار آنها گسترش نماید .


افغانستان که از جمله کشور های روبه انکشاف و ترقی است دریا های آن برای کشتی رانی مساعد نمیباشد .


بنآ انکشاف مواصلات زمینی و هوایی از جمله ضروریات اساسی یک کشور میباشد.


راه های مواصلاتی شهر ها و مناطق را با هم پیوست میسازد سرمایه گذازی یک کشور خیلی همه میباشد و باعث توسعه اقتصادی- سیاسی- فرهنگی – و پلان گذاری اقتصادی در تمام کشور میگردد .


با استفاده از راه های منظم  ترانسپورتی  اشیا در بازار زود میتواند پراکنده شود.


در مصرف مواد سوخت صرفه جویی به عمل میآید و اموال بدون وقفه به مارکیت ها انتقال داده میشود.


اقوام مختلف از عنعنات یکدیگر با خبر میشود .


و همچنان اگر در این راه کوشا باشد باعث انکشاف اقتصادی وصنعتی کشور هم میگردد.About the author

roqiaakbary

Roqia Akbary lives in Herat Afghanistan. She is student at Ali Sher Nawaie High School in 11th Class, she was born in jule 1997.She likes football and basketball, her favorite subject is English and Computer and favorite color is blue. She likes writing blogs in Film Annex.

Subscribe 0
160