دکمه ای کوچک

Posted on at


دلم اندازه دکمه ای کوچک شده برای تمام آرزوهای زیبای کابل


اشک سرخاب چشمانم گونه هایم را می سوزاند.


موهای پریشانم پریشانتر از قلب کوچکم.


قلب کوچک من احساس تنهایی را چگونه در خفا پنهان کند؟


بغضم که بترکد ،گلویم که بسوزد،اشکها که سرازیر شود،قلب که بتپد ، چگونه می توان حرفها را نوشت.


چگونه فکر کنم به هنگام اشک ریختن به چه دل بندم؟


دوستی گفت:به هنگام ناراحتی به چیز خوب فکر کن.


اما چگونه, تو به من بگو.


عنکبوت های تار خورده ی ذهنم به ارتعاش تصادفها حس با تو بودن را در درونم  از هم گسیخته اند.


چگونه دستانم را پر از نارنج کنم ؟بهار را چگونه صدا کنم ? و چگونه جای خالی دستانت را بروی پوست نازک اندیشه هایم پر کنم؟


با دوش گرفتن هم نمی توانم غمهایم را بشویم دیگر احساس خوبی ندارم


من حالم خوب است اما تو باور نکن
About the author

AminaMonaHaidari

Mona Haidari studies Business Adminstration at American University of Afghanistan. She is also a writer for Afghan Women Writing Project. Mona loves arts like painting and music. She made two documentary movies.

Subscribe 0
160