خلاقیت او رهبر د زده کړی او پایداره پرمختک د افغانستان او مرکزی آسیا لپاره

Posted on atخلاقیت زموږ د ژوند د ضروریاتو نه دی.
ویکیپیدیا تارنمای خلاقیت دا رنکه تعریف کوی: رابطه د هوش, ذهنی عصبی روند مرتبط د خلاقیت سره, رابطه د شخصیتی نوع نه د توانای گانو سره او رابطه د روانی سلامتی او خلاقیت تر منځ خلاقیت وایی.کله چی یو اطاق ته داخل کیږم, د غریزه په توکه هغه خلک چی زما تر شاوخوا دی تشخیص کومه یی. خلاقیت پرته د توجه نه د موافقت او سازگاری سطح یی زما سره رابطه یی د ما سره مشخصه کوی. زه د هر شی نه ډیر علاقهمند د  خلاق خلکو یم او دا خلاقیت او کنجکاوی ته پرمختک ورکوی. که ځوک د خلاقیت او کنجکاوی حس و نلری زه ډیر ژر د خستگی احساس کوم او بله موضوع ته خبره اچوم.


زما تحرک او انگیزه د افغان پرمختک برنامو کی او زموږ د شبکو پرمختک په مرکزی او جنوبی آسیا کی په ویکیپیدیا تارنمای کی دا رنکه تعریف شوی دی." بالقوه عامل د خلاقیت پرمختک لپاره د زده کړی او روځول نه, په ویژه کی د فن آوری سطح پرمختک, او خلاق منابع نه استفاده کول د زده کړی او روځتی کارایی پرمختک لپاره دی. دا د دغه دلیل بیان دی چی موږ د اگزامر زده کړی نرم افزار او مسلکی "“Examer Vocational and Educational Software پرمختک ورکړی دی.اجتماعی رسانی د ډیرو ښو ارتباطاتو ابزار دی چی ما د خلاقو ذهنو پیژندلو لپاره او د هغو نه زده کړه ما ته کمک رسوی. ځینی خلک خپله مبتکره دی ولی ځینی نور دد نورو اندیشو نه پیروی کوی. ځینی بلاگونه د الهام سره د نورو اندیشو نه لیکی یی په حال کی ځینی خپله اندیشه جوړه وی. د خطر مننی رهبری خلاقیت, مسئولیت او شجاعت رسوی. که تاسو نویی دیدگاه جوړه وی او د خطر مننی مایل او د ضرورت په وقت کی د خپلی دیدگاه پشتیبانی آماده نیاست, په نتیجه کی زما ذهن په نویو دیدگاهو باندی نه خلاص به یی نکړی.


خلاقه سړی کله چی د خوب نه ویشیکی خلاقو الگو نو مایل او وسیله د خپلی دیدگاهو بیان لپاره دی. اجتماعی رسانه دارنکه دنده په عهده لری. په همدغه دلیل موږ د ایرن گلفادن “Eran Gulfidan” سره د انکس فلم خلاق مدیر د فلمنامو زده کړی د زده کونکو پرمختک لپاره په پرمختک په لور هیوادو کی لکه افغانستان پیل کړی مو دی. تا د دوی خلاقیت ته پرمختک ورکړو او هغه په لیکونو کی پیاده کړو. او هم د دوی لاس رسنه به د نړیوالو شبکو ته د هغوی د دیدگاهو, متقابله ارتباط, مالی تمویل د تبلیغات له خوا, وړوکی برسیه, بیان لپاره او د دوی لاس رسنه آخرینی موجودی فن آوری ته لکه د سی دی چاپول, فلم ویرایش, خلاقانه لیکنه او وقفه داره فلم اخیستل مو فراهم کړی دی. او هم د 40 زرو ثبت شوی فلم جوړونکو او لوبغاړو حمایت په انکس فلم کی تر نه برخورداره به شید هالندی انیمیشن جوړونکی نه تومات اسچاتز"”Tomas Schats نه د انیمیشن فلم جوړول ته د اگزامر او حرفه ای زره کړی ارزښ په اړه مو تر نی درخواست وکړو تا جوړ یی کا. او هم د هغو نه مو وخوښتل تا چی په دغه نښه کی هم خلاقیت بیان نه اضافه کړی. ځرنکه چی په لاندی کی یی وینی په تویتر کی اضافه شوی دی. د دغه رنک موضوع گانی د تویتر موسس ښاغلی بیز استون او رویا محبوب د دغه هفته کیناستی په جریان کی یی بیان کړو:د خلاقه خلکو ډله کولی شی نړی دگرگونه کړی. اما غیر خلاقه خلک هیځکله. ما کمک کړی تا چی دا مجموعه جوړه کړم او راشی تا چی بدلون راوړو.About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160