مشکل کجاست؟

Posted on at


به نظر میرسه این روزها مسئولین شرکت برق هم در جمع کردن ثواب به مردم کمک میکنند!


روزی بیست بار برق میره و با آمدنش ملت از خوشحالی صلوات میفرستند.اگه کسی حساب این صلوات ها را بگیره همه کلی ثواب بردند در این چند وقت.


نمیدانم چرا این مشکل برق هیچ وقت با هیچ بودجه و امکاناتی حل شدنی نیست! زمستان از سرما میلرزیم و بدون برق شب ها را در تاریکی سر میکنیم و تابستان هم که از گرما فشار همه پایین میاید، تازه محض تنوع آب هم در تابستان قطع میشود.


فکر کنم ما انعطاف پذیرترین آدم های روی زمینیم! با هر وضعیتی سریعا سازگاری پیدا میکنیم.


از جنگ گرفته تا قطعی آب و برق.


از بس که این روزها این جمله" بازم برق ها رفت یا آخ جون برق ها بالاخره آمد" را گفتم، دیشب بعد از اینکه برق آمد و من دوباره همان فریاد خوشحالی ام را سردادم!!! پسر دوساله ام با تعجب میپرسد: مادر جان این برق ها کجا میروند و می آیند هر روز !؟!؟


در فکر این بودم که چه جوابی به او بدهم که برق ها دوباره قطع شد!
About the author

somaiya-behroozian

I am a computer engineer and have several years experience of working and teaching in this area in Herat-Afghanistan.
I am also interested in social activities and fine art and sometimes work in this fields too.
I published several text and painting books for children of my country.

Subscribe 0
160