توان بخشي زنان افغانستان

Posted on at


 


 


طوري كه در همه جوامع ديده شده يك جامعه زماني موفق است كه در آن به توانايي نيروهاي كاري ارج نهاده شده باشد و به باور كامل در يك راه روان بوده اند و تنها چيزي كه توانسته هموار كننده اين راه باشد حسي است كه هميشه خوهان پيشرفت بدون در نظر داشت تفكيك جنسيتي بوده است .


بله تفكيك جنسيتي: چيزي كه حضورش در رگ رگ انديشه هاي مردم افغانستان ريشه دوانده و يگانه عامليست كه سبب شده عدم باور مندي مردان نسبت به زنان به گونه عجيبي رشد كند و طبعيست كه در جامعه اي چنين يا عقايدي از اين قبيل كمتر مي توان حس توازن برابري و يا حتي عدالت را مشاهده كرد .


زنان به عنوان نيمي از پيكر قدرت در يك جامعه براي رشد سريع و پيشرفت و تكامل نقش ارزنده اي دارند


.


اما زنان افغان تنها چند سال است كه ميدانند چه حقوقي دارند و چه نقشي در جامعه خود براي ارتقاي علمي و اجتماعي دارند .


چيزي كه تا به حال مانع آن شده بود دو دهه جنگ و خشونت بوده و لي چيزي كه حالا نسبتا مشكل براي آنها ميتراشد اثرات باقي مانده ناشي از اين بحران ها در اذهان مردم است .


اما با اين همه بازهم در طي اين ده سال از فعاليت چشم گير زنان كشور خود نمي تون چشم پوشي كرد.


 


آنان با شهامت كامل راه ناهموار و كامل آماده نشده كار و پيشرفت را با گام هاي قدرت مند و مصمم شان پيمودند و به جهانينا نشان دادند كه باوجود همه اين مشكلات باز هم توانايي مبارزه براي به ميان آوردن  انقلابي از جنس توانمندي و زندگي بهتر را  دارا اند.


و همچنان براي رشد هرچه سريع تر اين قشر در كشور از طرف ارگان هاي متفاوت زمينه هاي  بسيار خوب رشدي فراهم شده است .


از جمله ميتوان از سايت فيلم آنكس و شركت سافت وير افغان ستادل نام برد كه در حصه توانمد سازي زنان افغان و آشنا كردن آنها با كامپيوتر وچگونگي  استفاده از انترنت نقش عمده اي داشته است و زنان در آن بگونه عالي مصروف كار اند


.


اما بدون شك كه زنان براي رشد هر چه بيشتر ضرورت به حمايت بيشتر نيز دارند و اين حمايت از طرف جامعه و افراديست كه به كار و فعاليت زنان در بيرون و توانمند سازيشان بي باورند ميباشد. .About the author

160