شبکه تبلیغاتی افغانستان و آسیای مرکزی برای تجارت و آموزش دوامدار توسط زنان با تکنالوژی

Posted on at

This post is also available in:


لطفا صفحه تایمز ۱۰۰ سال ۲۰۱۳ را که در مورد رویا محبوب نوشته شده است ببینید. شما دو تبلیغ در مورد سیتی بانک را در آنجا میبینید. یکی ۷۲۸x۲۵۰ودیگری۳۰۰x۲۵۰می باشد.

تبلیغات برای کمپانی هایی مانند سیتی بانک به مجله تایمز این امکان را میدهد تا به کار خود ادامه دهند، ایده های جدید ار توزیع کنند و آموزش دهند. این یک راه دوامدار برای پخش اخبار میباشد. امروزتشکرمیکنیم ازتکنولوژی معاصرتبلیغات دیجیتالی مانند بیدینگ هم زمان و واقعی و توزیع درآمد، عین شکل برای نویسندگان و خوانندگان انفرادی بشمول زنان و مردان جوانی از کشورهای توسعه یافته مانند افغانستان.I

در چند هفته آخر، ما رو ایجاد تبلیغات شبکه ای و صفحه منتشر کننده که روی نیازهای جغرافیایی، جمعیتی و فرهنگی اسیای مرکزی و جنوبی کار کنیم. شبکه تبلیغات توسط زنان افغان در وومن انکس اداره میشود. و درآمد آن برای رشد تجارت و آموزش را در منطقه مفید میباشد، که با پروژه انکشافی افغان و نرم افزار کاریابی و آموزشی اگزامر شروع میشوند. ما این پروژه را با تبلیغ محصولات موجود در منطقه شروع میکنیم و بدنبال توسعه آن هستیم.
تبلیغات به مانند سوخت برای توسعه وتحصیلات دراسیای مرکزی وجنوبی میباشد. به زنان اجازه میدهد تا از خانه یا مدرسه کار کنند و از لحاظ اقتصادی با توجه به آداب و رسوم موجودشان مستقل شوند. درآمد عین این تبلیغات به رشد کمپانی هایی مانند تایمز و فیلم انکس متخصصان رسانه های اجتماعی و دیجیتالی را در افغانستان کمک مینماید.
در اینجا شما میبینید که چگونه همه اینها شروع شده اند :


این همچنین به ما اجازه میدهند که زنان و مردان جوان افغان را در نقشه صفحه دیجیتال ببینیم، معلومات خاص جمعیتی آنها را مشخص کنیم و آپلیکشن های دیجیتال و بررسسی زبانهای مختلف را آغاز کنیم. ما با تکنالوژی سیستم پرداخت موبایل و اکانت انلاین بانکی سرو کار داریم.


همه اینها از هرات، افغانستان آغاز میشود … این یک صفحه جدید برای تبلیغات ورسانه های اجتماعی و دیجیتال انلاین می باشد. که من به آن هرات جدید میگویم. 


NO POLITICS, JUST INTERNET.


About the author

ruhollah-mehraban

hi, My name is Ruhollah, I am graduated from Language department of Kabul University, I am doing translation,web logging, I like to write and create ..

Subscribe 0
160