خبری د درو کراستی ویکی سره د سه شنبه ورځی جالب ترینه فلم په اړه.

Posted on at

This post is also available in:

ښاغلی کرستی درونگرا څیره, شوخ طبع او د انیمیشن فلمو خلاق خپلی خبری داسی پیل کوی. یوه ورځ یو سړی سینماته ځی, د بلط خرڅولو قرفه نه پوشتنه کوی آیا هالیود تر اوسه یی نوع آوری یی تشویق کړی ده؟ د یوی فکاهی همرنکه ده که نه؟ او کنه او, دا ټول د نوع آوری په اړه دی.

په آخر کی  د دغو په اړه چی ولی سینما ته نځم د فکر کول حال کی یم, کله چی زه ماشوم وم پلار می هره یک شنبه زه یی د خپل ځان سره سینما ته بولم او دا کار زما د علاقی وړ وو. په یاد یی لرم چی یوی بجی د ماشپیښن نه دوه فلمه آهنگری لوښی ”Crucible” او ایویتا ”Evita” یو بل سره مو وکتلو. که نی نه نن ډیر خسته کنه په نظر رسیږی اما په هماغه وقت کی هیجان کونکی وو.

کله چی نوی نیویورک ته راغلی وم سینما ته تللم او لاس رسنه سینما گانو ته لکه اچیلیکا ”Angelika”  او د سینما دهکده مو یوه مریت فکر کولو لږ لږ زما د علاقی نه کم شو. زما د ژوند په نژدی کی یوه قدیمی سینما شته چی د هالیو فلمو ترکیب او فلمونه چی لږ لتونکی لری خپروی یی. په واقعیت کی هغه د یو تعدادو هنری کارگاهی دی او زه د هغو علاقه مند یی نیم. لکه هماغه لومړی سړی بلط خرځولو کی وایی چی آیا دغه فلمونه د قدیمی فلمو پی آیند دی, لومړی نمونی دی, پرمختک شوی نوری نمونی دی.

من بدون داشتن یک درک واضع بدنبال یک چیز تازه میگردم.  از طرف دیگر به این باور دارم که مردم متقاضی چیز کاملا نو نمیباشند, چون به آنچه که عادت کرده اند دیگر عادت کرده اند. ابتکار به این معنی نیست که چیزی باشد که هزگز ندیده باشم و یا نشنیده باشم, اما چیزیکه که احساس من را بر انگیزد و یا موضوع را که هرگز در موردش نه اندیشیده ام در من بیدار کند. در اینصورت جهان مملو از نو آوریست در حالیکه ما همیشه مصروف جهان یکنواخت هالیود بوده ایم.

در احساس درو کرستی  از نوع آوری, بحث های زیادی در مورد آن  و نقش آن در تاریخ هنر وجود دارد و آنطوریکه ما فکر میکنیم نیست. انگیزش فکری, زیرکی و شوخ طبعی را کرستی در صفحه دیدگاهای روزنامه نیویورک تایمز ایجاد کرده است.

چیزهای جالب زیادتری را هفته آینده در مورد تارنمای شبکه آنلان پخش فلم انکس بخوانید.

زه پرته د یو واضع درک نه د یو نوی شی پسی یم. دبلی خوا نه دا ته باور لرم چی خلک کاملا د یو نوی شی متقاضی نه دی, ځکه چی هغه شی ته چی عادت کړی دی نور یی عادت کړی. ابتکار په دغه معنی نه دی چی یو شی اوسی چی هیځکله مو نوی لیدلی او یا نمی اوریدلی وی, هغه شی چی زما احساس پورته کوی یا هغه موضوع چی په اړه می هیځکله فکر نوی کړی په ما کی ویښ کړی. په دغه حال کی نړی ډکه د نوآوری نه ده په هغه حال کی چی موږ هر کله د هالیود یکنواخت نړی پسی یو.

د درو کرستی په احساس کی د نوع آوری نه, ډیر بحثونه د هغه په اړه او د هغو نقش په هنری تاریخ کی شته دی او هغه رنک چی موږ فکر کوو نه دی. فکر انگیزش, زیرکی او شوخ طبعی یی کرستی په نیویورک تایمز ورځ پاڼه کی دیدگاهو صفحه کی جوړه کړی ده.

Watch the video below:

ډیر جالبه شیان په راتلونکی هفته کی د انکس فلم آنلاینه شبکی تارنمای خپرول په اړه ولولی.

ایرنAbout the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160