ارتباط انترنت و فرهنگ

Posted on at


اينترنت يكى از مهم ترين ابزارهايى است كه امروزه بسيارى از افراد را در مسائل فرهنگى و اجتماعى جهت تبادل و انتقال اطلاعات كمك كرده است. اينترنت تواسنته فاصله هاى فيزيكى بين ملت ها و اقوام و تمدن هاى گوناگون را برداشته، باعث شده تا فرهنگ هاى مختلف با هم برخورد كرده و مورد شناسايى قرار گيرند. كشورها مى توانند به وسيله ي فناورى هاى نوين ارتباطى و اطلاعاتى به تبادل اطلاعات فرهنگى و فرهنگ ها بپردازند و مخاطبان داخل و خارج را آگاه سازند و بدين ترتيب به نوعى توسعه ي فرهنگى دست يابند. يكى از موضوعاتى كه در ارتباط با فرهنگ مطرح مى شود، وجود يک امپرياليزم فرهنگى در اينترنت در سطح جهان است كه طرفداران اين مسئله معتقدند كه به دليل آن خاستگاه اينترنت در ايالات متحده آمريكا بوده است و به دليل سياست هاى مختلف اين كشور و رابطه ي آن با ديگر كشورها و همچنين مقاصد سلطه طلبى، نوعى سلطه در اينترنت به وجود آمده است كه مى توان گفت القاء فرهنگ موردنظر بر ديگر كشورها است و با توليد اطلاعات خاص و ارائه ي آن در اينترنت م ىتواند آنچه كه  می خواهد به ديگران ارائه كند. عد هاى نيز با اين مطلب مخالف هستند و معتقدند كه به كاربردن مفهوم امپرياليزم فرهنگى درباره ي اينترنت نه تنها غيرعملى، بلكه غيرضرورى است.


مطلب مهمى كه در زمينه ي فرهنگى در ارتباط با اينترنت اهميت دارد، موضوع زبان است. زبان يكى از مهم ترين عناصر فرهنگ است و از راه زبان مى توان به خوبى زمينه هاى مختلف فرهنگ را انتقال داد و در اينترنت، سلطه ي زبان انگليسى واقعيتى غيرقابل ترديد است كه مى تواند به راحتى به انتقال فرهنگ هاى انگليسى زبان( آمريكايى، انگليسى و... )بپردازد.


در ارتباط با حريم خصوصى نيز مى توان آثار اينترنت را به چشم ديد. حريم خصوصى بخشى از حقوق شخصى افراد به حساب می آيد كه استقلال شخصى وى را تضمين مى كند و به عنوان يك ارزش اجتماعى و حق قانونى قابل دفاع است. در مورد ارتباط بين افراد نيزم ىتوان از آن به عنوان حق اعمال كنترل بر اطلاعات دربا ه ی شخص نام برد.About the author

FawziaNoori

My name is Fawzia Noori ,I was burn in Herat,Afghanistan and Iam student at Hatifi High School.

Subscribe 0
160