دانش آموزهای رسانه اجتماعی در آسیای مرکزی و سینت لوسیا, رهنمایی رسانه اجتماعی را ببینید.

Posted on at


دانش آموزهای ما که در آسیای مرکزی, سینت لوسیا و دیگر مناطق در حال یادگیری و استفاده از رسانه ها اجتماعی در زندگی روزمره شان اند باید علاقه مند این نمایه معلوماتی باشند.

The Use of Social Media in School
Source: The Use of Social Media in SchoolAbout the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160