جایگاه زن در جامعه افغانستان

Posted on at


از پنجره نگاه من زندگی زن های افغا نستان را بنگرید نمی دانم از چی بگم از مادری که از دیدار فرزند ش محروم شده یا از دختری که از تحصیل بی نصیب شده یا شاید از زنهای که مانند برده اند خوب از چی بگم درد زن افغان درد من است درد خواهر افغان درد خواهر من است درد مادر من است نمی دانم چرا این کشتی غم به ساحل شادی و آزادی لنگر نمی اندازد این درد درد امروز و دیروز نیست این درد سابقه دراز دارد

.و قتی این کلمات را مینویسم کاغذ سفید دفترم در آب شناور است زیرا دریای چشمانم ازحرکت بازنمی ماند و قلبم ضربانش بیشتر میشود دست هایم خود مینویسد زیرا دست دختر افغان است و میداند درد های زن های افغان چیست و این قلم من است که آنچه را که باید بگوید فریاد میزند و اما باید بگویم که مهم دلیل این که حقوق زن ها در افغانستان زیرپاه میشود عدم آگاهی زن های افغان از حقوق شان است و هم چنان برداشت که بیشتر غلط از اسلام بودن عامل دیگر آن است هم چنان عرف و عنعنات نادرست درجامعه افغانستان است و باید گفت که بیشتر حقوق زن ها ازطرف افرادی زیر پاه میشود که سطح دانش آنها پایین بوده و در باره احکام اسلام آگاهی کمتری دارند

و این به نوبه خود سبب لتمه زدن به اسلام نیز میشود در حالی که اسلام برای زنها بهترین جایگاه را داده و تک تک حقوق وی را درنظر گرفته اما جای بسا تعسف است که مردم جاهل بدون تحقیق و برسی میخواهند خود را افرادی با غیرت جلوه دهند و بسیاری از حقوق زنها را زیر پاه میگذارند و باید به این نکته اشاره کرد که حقوق زنها بیشتر دراطراف یعنی در دهات زیر پاه میشود و زنها مورد شکنجه قرار میگیرند و حتی کار به جای میرسد که در اثر شکنجه ازبین میروند این تحمل زن افغان قابل ستایش است .من و همهگان را مفتون خود ساخته و اما آرزوی من ای کاش بارانی نم نم می آمد و همه درد های زنهای افغان را با خود میشوست میبرد تا دیگر دردی برای زنهای افغان باقی نمی ماند و این باران آگاهی زنها از حقوق شان است و هم چنان دانشی به صورت درست از احکام دین اسلام است به امید آن روزی این متن را به پایان میرسانم .About the author

ziba-haidarey

Ziba Haidary Graduated from Computer Since Faculty of Herat University in 2012. She is One of IT Instructor at ACSC (Afghan Citadel Software Company) and also She is Manager of Deftly Design (is The Only Shining Star in the Design of Web Page.

Subscribe 0
160