دل نوشته ها : تقدیم به کسانی که جدای از این دنیا یک دنیای زیباتر از این دنیا دارند .

Posted on at


من برای افکارم احترام قائلم چون برای خودم به عنوان  یک انسان احترام قائلم


من فکر نمی کنم بهتر از هم در تاریخ می فهمم ، اما فکر هم نمی کنم حتما در تاریخ کسان زیادی بهتر از من می فهمیده اند ..


من خودم را حق نمی دانم ، باطل هم نمی دانم . برایم این دو مفهوم قابل درک نیستند .اصلا فکر می کنم در لغت نامه نمی توان تعریف مشخصی برای این دو لغت ارائه داد
فکر نمی کنم تا کنون در جهان هیچ جا نبرد حق علیه باطل روی داده باشد . آنجه بوده تنها و تنها " نبرد " بوده است .


من به افراد فکر نمی کنم مفاهیم برایم مهم هستند ، فردی به نام "علی " در تاریخ بوده باشد یا نبوده باشد ، ترور شده باشد یا به مرگ طبیعی فوت کرده باشد اصلا برایم مهم نیست ، برای من مفهوم "عدالت و برابری " و " تواضع در حین قدرت " است که ارزشمند است و تمامی مفاهیمی که سالها با نام آن فرد عجین بوده است .


  من از نام هیچ ریئس جمهور و پادشاهی نفرت ندارم فقط از دیکتاتوری ، انحصار و فساد بیزارم


من از نمرود ، هیلتر و استالین و ....هیج حس بدی ندارم . از " زر و  زور  و  تزویر " بیزارم .


من فکر می کنم همه باید نامها را رها کنیم و به دنیای مفاهیم پا بگذاریم .


من می دانم که نمیدانم که درست می گویم یا نه .


و نمی دانم تو هم درست می گویی یا نه


پس این حق را به من بده که حرف هایت را بشنوم ، فکر کنم و بعد آنچه را آنچنان که خود می فهمم تصمیم بگیرم .


"تنها کسی که حتما نادرست و باطل است کسی است که می اندیشد که حق صرفا با اوست "About the author

160