گذر زمان نزدیک شدن به آرزو هایمان یا دور شدن از آن !

Posted on at


یکی از چیزهایی که کنترل آن در دست ما نیست زمان است اما می توان مدیریتش کرد


چه با یار باشیم چه در حسرت یار


.


 چه دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم ، چه حالمان بد با شد و چه خوب ،چه از زندگی مان را ضی باشیم و چه ناراضی باز زمان متوقف نمی شود تا ما خودمان را آماده کنیم . زمان همچنان می رود به صورت بی رحمانه و هیچ نگاهی به ما نمی کند که چه بر ما می گذرد .


چقدر ما در مدیریت زمان موفق خواهیم بود بستگی به این دارد که توانمندی های مان در مدیریت خودمان  تا چه اندازه است .


چقدر ما از توانایی های واقعی مان آگاه هستیم ؟


چقدر ارزیابی ما از توانایی مان درست است ؟


چقدر از وضعیت موجود و توانایی هایمان راضی هستیم ؟


چقدر نسبت به گذر زمان بی پروا هستیم ؟


ما زمانی می توانیم به این سوالها و سوالهای بسیاری پاسخ درست بدهیم که بتوانیم پروسه ی شناخت فردی را درست طی کنیم .


آرزوها و رویا هایمان یکی از مهمترین دارایی هایمان است .


چقدر از این دارایی استفاده کرده و چقدر از این دارایی مواظبت کرده ایم که همچنان زنده نگاهش داریم ؟


زمان در گذر است و باید رفت باید آنگونه رفت که فاصله ی مان با آروهایمان کم تر شود و موفقیت را تجربه کنیم .


باید متحول شد تا بتوانیم  با زمان همراه شویم  و آن را مدیریت کنیم و به با سرعت بیشتری به طرف آرزوهایمان حرکت کنیم


پیش درآمدی به دوره ی تحول فردی وموفقیتAbout the author

160