روابط فردی وتکنولوژی

Posted on at


روابط بین افراد نیز تحت تاثیر تکنالوژی معلوماتی توسعه یافته و کانال هایی ارتباطی جدیدی که بین افراد باز شده است دامنه روابط بین افراد گسترش می دهد پیش از به وجود آمدن اینترنت آرپانت وظیفه داشت تا به تحقیقاتی م که بین موسسات گوناگون در حال انجام بود یاری برساند اما استفاده از این شبکه به استفاده رسمی ازآن محدود نشد. افراد بوسیله پست میزان آرپایت به بر قراری ارتباط با یکدیگر در زمینه های غیر کاری نیز می پرداختند با گسترش شبکه ها و شایع شدن استفاده مردم از کمپیوتر های شخصی پدیده ای به نام اینترنت امروزی به وجود امد که امروزه افراد از طریق آن قادر به بر قراری ارتباط با یکدیگر از طریق پست الکترونیکی و اتاق های گفتگو گروه های خبری و ... می باشند.

امکان دسترسی به آن ها نبودند فراهم آورده است . قرار ذیل است:

از نظر منتقدان فرهنگ ساده ، فرهنگ عامه را هم می توان فرهنگ عوام یا فرهنگ عامیانه در جوامع پیشا مدرن و پیشا صنعتی دانست ، و هم می توان آن را فرهنگ ساده در جوامع صنعتی دانست.

فرهنگ یک روابط اجتماعی بین افراد به وجود می آورد.

از نظر اصحاب مکبت لیسه مهری هروی ، فرهنگ عامه همان فرهنگ ساده یا محلی است که توسط صنعت فرهنگ تولید می شود و ثبات ، استمراری ، تداوم و باز تولید دائمی نظام سرمایه داری را تضمین می کند.

تکنولوژی معلوماتی یک روابط عمیق با فرهنگ دارد.

افراد می توانند از راهی اینترنت فرهنگ خود را توسعه دهند

توسط رسانه ها من توان فرهنگ را توسعه داد.

 

 About the author

FawziaNoori

My name is Fawzia Noori ,I was burn in Herat,Afghanistan and Iam student at Hatifi High School.

Subscribe 0
160