جارو ماین فلمونه - د فلم مستقله خپرول

Posted on at

This post is also available in:

پیتایت فلیو د جارو ماین اثر

20 کلن بلژیکی فلم جوړونکی, جارو ماین څو میاښتی مخته د انکس فلم آنلاین شبکه ته راغلو.لنډ فلمونه یی زما د زړه پوړه فلمونه دی او غواړمه دلیلی یی تشریح کړم. یوه ورځ د یو ملکری سره می چی یو تولید کونکی دی د یو 20 صفحی متن مرور کولو کی وو او د هغو سره مو بحث کوو یو 20 صفحی متن د یو داستان لپاره کافی نه دی, اما هغو ویل چی کیږی چی د یوی صفحی سره په آسانی یو داستان بیان کړو. زما په فکر کی یو شمیر خلک د یو داستان هسته پیږندلو کی ډیر مهارت لری په هغه حال کی نور ډیر په جزئیاتو کی یی وارد دی. لکه هر یو بل شی دا یو انتخاب دی که تاسو وکولی شی چی هغه ساده وکړی ډیر یو قدرت منده کار به د اوبو نه به اوځی.

وروسته د جارو ماین فلم کتلو نه دغه نتیجی ته ورسیدم چی هغه د هغو کسانو نه دی چی د دغه مهارت نه خبر دی. لوی فلم یی 7 دقیقی دی او نور فلمونه یی د دغه نه هم لنډ دی. هغو نوری ډیر ویژه گی گانی حتما د نوور لویو فلمو نه لری او ډیر واقعی په نظر رسیږی تا یو غیر واقعی داستان. هر کله د کاساویتس ”Cassavetes” فلمو جذب کرځیدلی یم او هغه می واقعی موندلی دی. دقیقا د ماین فلمو په اړه څو دیدگاهی لرم. د هغو فلمو کتل لکه یو دستی خلکو کتل په واقعی توکه یی دی. هیځ غیر واقعی شی نشو کولی په فلمو کی یی پیدا کړو. هیځ ویژه صحنه, تعقیب او پخپله تشته او یا تجاوز په کی نشته. هر کله په فلمو کی یی کولی شی د خلکو کنش او واکنش ووینو او دا ماته د تعقیب او پخپله تشتی نه په زړه پوره دی.

زما په نظر د جارو ماین غټه توانائی د فلم جوړولو عرصه کی د هغو توانائی د یوی عادی موضوع  په جالبه توکه دی. هغه فلمو نه یی مضحک, هیجانی او یا هم اضطراب آوره نجوړوی. دغه ویژه گی گانی فقط ماهرانه داستان لیکلو ته او موفقیته هنر نمایی ته فلمو ته یی ورکوی.

د جارو ماین لاندی فلمو یو کتنه واچوی او خپله دیدگاه مو زما سره شریکه کړی. خوښ لرم  چی د ستاسو د دلخوا داستان سرایی شیوی په اړه بحث وکړم.

Regarde-Moi (Look at Me)

Dandelion

- ErenAbout the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 319
160