افغانستان قلب آسیا

Posted on at


زمانیکه صبحت از افغانستان میکنیم همه ضربان قلب شان بالا میرود چرا تعجب کردید خوب نام قلب بزرگی برای آنها گرفته می شود خوب به همین دلیل است من یک افغانم وبه افغان بودنم افتخار میکنم .

اگر چه کشور عزیزما افغانستان در این چند دهه اخیر رنج های زیادی را متقبل شده اما با آن هم به زانو در نیامده و هنوز هم با همت بالای مردم دلیر این خاک شهیدان به طرف رشد و ترقی گام برمیدارد . این خاک به آسانی از دست قارت گران حفظ نشده بلکه باریختن خون پدران وبرادران ما تا بحال پا بر جاست این کشور گویی که به دست مجسمه ساز ماهری با زرافت خاصی برش شده . خدایا تو بسیار بزرگ هستی که وطن ما را به این زیبای و عظمت آفریدی میان مردم دنیا هیچ فرقی وجود ندارد اما من احساس میکنم ما از همه بالاتر هستیم این اقراق نیست نظر شخصی من است چون ما با تقوا و با همت بالا به سوی زندگی نگاه میکنیم گر چه دشواری های زیادی را متقبل میشویم اما هرگز نا امید نمی شویم و بخاطر پیروزی با هربار افتادن قوی تر می شویم و این ویژه گی ما را خاص ساخته وقنی برگ های درخت میریزن میگویم بهار دوباره سبز میشوند وقتی ما شکست میخوریم میگویم دوباره بهتر میشود نمی دانم چرا همه میگویند ماه زیبا است ولی وقتی به ماه نگاه میکنیم احساس میکنیم حجابی را بالای صورت خود گرفته چند ساعتی به ماه خیره میشویم بعد به این فکر میشویم که خوب ما هم با دیدن عروس آسیا حجاب شرم را بر چهره افگنده چون دیگر توان مقابله با این زیبا روی آسیا را ندارد عشق بیکران افغانستان در قلب همه افغانهاست و تازمانیکه قلب یک افغان هم بزند افغانستان پا برجاست حال دانسته باشید که چرا افغانستان با تحمل این همه درد و رنج هنوز هم از پاه در نیامده چون قلب تک تک افغانها نیروی وطن ماست و ما تا آخرین تپش قلب خود این خاک را حفاظت میکنیم  و به هیچ وجهه اجازه نمی دهیم که وطن ما را زیر سلطه خود در بیاورند این است همت افغانها وما این را به جهانیان ثابت می کنیم .About the author

ParisaHaidarey

Parisa Haidari is from afghanistan . she is student in Ali Shirnavai high school. she has very interest to write blog .

Subscribe 0
160