پرونده ی الكترونيک صحت

Posted on at


چنان چه تحت يک سيستم جامع، پرونده های پزشكي الكترونيک كه توسط مراكز مختلف درماني  جمع آوری شده به انضمام ساير اطلاعات مربوط به صحت شخص از دوران جنيني تا مرگ، به صورت مركزی و كامپيوتري جمع آوري شود به آن پرونده ي الكترونيک صحت گفته می شود. اتحاديه ي ملي فناوری اطلاعات اطلاعات : صخت ، پرونده ی الكترونيک صحت را اين گونه تعريف نموده است ثبت شده ی مربوط به صحت اشخاص كه توسط بيش از يک شخص يا  سازمان. كه درگير بهداشت و مراقبت اشخاص هستند، جمع آوريی مي شوند در نتيجه، پرونده ي الكترونيک صحت يک پرونده ی با فرمت ديجيتال است كه قابليت اشتراک داشته و تنها برای افراد و نهادهای خاصي امكان دسترسي وجود دارد. بنابر آنچه بيان شد پرونده ي پزشكي الكترونيک بخشي از منابع تشكيل دهنده ي پرونده ی صحت الكترونيک است.About the author

FawziaNoori

My name is Fawzia Noori ,I was burn in Herat,Afghanistan and Iam student at Hatifi High School.

Subscribe 0
160