زیبایی های شهر من کابل

Posted on at


اینجا شهر من است. کابل، یکی از قدیمیترین و کهنترین شهر های دنیا. شهری بسیار سرد و گرم چشیده و خسته


شهری که روزگاری توسط مردمانش عروس آسیا شده بود و روزگاری مردار خانه آسیا.


روزگاری بخاطر باغهایش چنان مشهور بود که به آن عروس می گفتند و روزگاری هر کس گهش را و تفاله هایش را در آن می ریخت


یازده سال پیش برای اولین بار به آن قدم گذاشتم. ویرانه ای بیش نبود. ویرانه ای که حتی جقدان شوم هم از آن هذر می کردند


اما امروز این چنین شدده استفکرش را بکنید آیا می شود اینجا را با یک تشناب بزرگ مقایسه کرد


زمانی که به کابل آمدم تمام شهر یک تشناب بزرگ بود پر از تعفن جنگ و عدم فرهنگ


اما امروز این جنین استاز حق نگذریم تعدادی از مسئولان و مردم ما بسیار زحمت کشیدند. البته با پولهای خارجی ها


اینجا منطقه ای از شهر کابل است


تپه بی بی مهرو که اکنون تا اندازه ای مهرو شده است. اما هنوز خیلی کار دارد


خدایا یعنی می شود منهم مثل پدرانم این عروس را دوباره ببینم


دلم می خواهد این عکسها را برای بچه هایم نگهدارم و بعد از چند سال بگویم شهر ما که از اول به این زیبایی نبود. بسیار زحمت کشیدیم


ببینید قبلا چی بوده!!! 


 160